یك كاشناس اقتصادی مطرح كرد ۳ علت اصلی كسری بودجه، اقتصاد ما بخش خصوصی ندارد

به گزارش زیپو كالا یك كارشناس اقتصادی اظهار داشت: اتكا به اقتصاد نفتی، بی انضباطی مالیاتی و ایجاد بدهی با دست درازی دولت به منابع بانكی علل اصلی بروز كسری بودجه هستند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وحید شقاقی شهری در برنامه تیتر امشب شبكه خبر با ترسیم چارچوبی از مبادلات اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی، گفت: تابحال دولت با وعده های شعار محور و با تاكید بر اقتصاد نفتی، مطالبه به وجود آورده است. این كارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینكه اقتصاد در دست دولت می باشد و تنها ۳۰ درصد از درآمد خودرا از مالیات تامین كرده است، اظهار داشت: اقتصاد ما عملا بخش خصوصی ندارد، از طرفی یك دولت بزرگ با نوسانات نفتی، كسری بودجه ایجاد كرده، چون بر پایه نفت اقدام می كند. وی ادامه داد: سه محور بی انضباطی مالیات، اتكا به اقتصاد نفتی و ایجاد بدهی با دست درازی دولت به منابع بانكی باعث شده است همیشه دولت ها با كسری بودجه و با یك بی انضباطی مالی مواجه باشند. شقاقی اشاره كرد: نظام پولی و بانك مركزی در سیاست های اقتصادی استقلال ندارد. از طرفی وعده ها فقط به دولت منتهی نمی گردد و برخی مواقع سه قوه نیز شعارگونه رفتار كرده اند. وی اظهار داشت: استقراض از بانك مركزی و یا بانك ها باعث شده ۱۰ درصد از منابع بانك از جانب بدهی های دولت بلوكه شود. شقاقی با اشاره به اینكه بانك ها بیشتر از ۴۰ درصد از منابع كشور را بلوكه و منجمد می كنند، اظهار داشت: این بازی ای است كه سبب افزایش نرخ سود شده است، چون بی انضباطی مالیاتی دولت سبب افزایش بدهی های دولت می شود كه در اختتام دولت را به سمت دراز كردن دست خود به سمت بانك مركزی سوق می دهد. وی اشاره كرد: افزایش بازی نرخ سود به افزایش بدهی دولت كشیده می شود و علت اصلی اجرا نشدن بودجه ریزی عملیاتی پایبند نبودن دولت ها به آن بوده است. شقاقی با اشاره به ساختار معیوب اقتصادی كشور و بودجه وابسته به نفت، اظهار داشت: نرخ ۲۵ درصدی رشد بدهی های دولت و بده بستان های معیوب در چرخه اقتصادی و نظام بانكی، اقتصاد كشور را به سمت جنگ افزایش سود دهی بانكها پیش برده است. این كارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ناترازی بانك ها و جنگ نرخ سود بین آنها، اضافه كرد: همیشه در كشور طرف بدهی واقعی است، اما ۴۰ درصد منابع مالی بلوكه و منجمد است. وی اشاره كرد: بانك ها وارد بازی خطرناكی شده اند، وقتی نقدینگی مسدود یا بلوكه می شود نشان دهنده دست درازی دولت به منابع مالی است؛ بانك در یك فرآیند اقتصادی سود حاصل را بعد از برداشت كارمزد خود تقسیم می كند در صورتیكه كل منابع اولیه را به چرخه تولید وارد نكرده است. شقاقی اظهار داشت: دولت بعد از ۵ تا ۶ ماه از آذر هر سال روی بودجه كار می كند و در آخر بانك را بعنوان صندوق خود در نظر می گیرد. وی حل انجماد سیستم بانكی را تنها راه برون رفت از ناترازی سیستم بانكی عنوان نمود و اظهار داشت: دولت باید در مقابل سیستم بانكی متعهد و خوش حساب باشد. شقاقی اضافه كرد: تابحال هیچ دولت و مجلسی نتوانسته است نفت را كنار بگذارد و بودجه تابحال بدون احتساب نفت بسته نشده است. وی اظهار داشت: صدا و سیما مانند پیگیری بازسازی مناطق بعد از سیل اخیر، مطالبه كنار گذاشتن نفت از محاسبات بودجه كشور را پیگیری و مطالبه كند. دولت بانك مركزی را در اختیار دارد در ادامه برنامه حیدر مستخدمین حسینی نیز با اشاره به اینكه دولت و مجلس عامل اصلی كسری بودجه هستند، اظهار داشت: افزایش ۴ برابری بودجه دولت در سال های اخیر و افزایش بدهی ها و كسری بودجه به ناچار دست دولت را به سمت بانك مركزی دراز كرده است. این كارشناس مسائل پولی و بانكی افزود: برداشت ۳ درصدی از خزانه كشور یا همان تنخواه دولت، انتشار اوراق قرضه از دیگر راه های جبران كسری بودجه است كه دولت راه برون رفت از كسری بودجه را در آن می بیند. مستخدمین حسینی اضافه كرد: در كشور ۸۰ درصد مناسبات اقتصادی به دولت ختم می شود و دولت بانك مركزی را در اختیار دارد در حالی كه در كشورهای غربی استقلال بانك مركزی حفظ می شود و در مقابل خواسته های دولت مقاومت می كند. وی اظهار داشت: بودجه كشور بسیار سنتی تنظیم می شود و كارایی خاصی ندارد. مستخدمین حسینی با اشاره به اینكه بودجه ریزی عملیاتی در جهان از سال ۱۹۵۶ شكل گرفته است، اشاره كرد: در بودجه ریزی ها باید عملكرد سال قبل بودجه و بازخوردهای آن بررسی شود. وی اظهار داشت: رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داده است در سال ۹۹ بودجه كشور عملیاتی تنظیم شود. مستخدمین حسینی درباره تنظیم معكوس بودجه بندی در كشور اضافه كرد: در بودجه بندی كشور ابتدا هزینه ها چیده می شود و سپس برمبنای اقتصاد نفتی درآمد نفتی تقسیم می شود. ویی با اشاره به اینكه اقتصاد خصوصی كشور زیر سوال است، گفت: از طرفی بدهی بانك ها هر ساله افزایش می یابد پس درآمد حاصل از نفت باید در بخش زیربنایی كشور مصرف شود و مردم را بعنوان بخش خصوصی باید وارد عرصه و بازی كرد.

منبع: