مدیرعامل سازمان نوسازی تهران درخواست كرد: وام نو سازی افزایش یابد

به گزارش زیپو کالا، مدیر عامل سازمان نوسازی تهران اظهار داشت: باید رقم وام در قسمت نوسازی بیشتر شود و با افزایش رقم وام مردم خودشان وارد نوسازی بافت فرسوده می شوند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر؛، مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی تهران در مراسم افتتاح ۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده در کشور عنوان کرد: در یک سال قبل در تهران برای نخستین بار مبحث ساخت مسکن را با مبحث بافت فرسوده همسو کردیم و در حالیکه در ۱۰ سال قبل شاهد رکود ساخت مسکن بودیم اما در دو ماه گذشته آمارها در قسمت ساخت مسکن صعودی بوده است. وی افزود: در محدوده های ناکارآمد ۳هزار هکتار اراضی تهیه کردیم که جریان نوسازی بافت در این محدوده ها بوجود آمده است. مدیرعامل سازمان نوسازی تهران با اشاره به اینکه پیش از این محدوده های بافت سه شاخص داشت که امروز به ۲۷ شاخص گسترده پیدا کرده است، اظهار داشت: پیش از این حرایم جزو شاخص نبود که امروز به شاخصهای اضافه شده هر چند در آمد شهرداری ها را تحت تاثیر قرار می دهد اما در آینده به نفع شهرهاست. هدایت با تکیه بر این که دولت در پروژه های خانه سازی هم دیر می سازد و هم گران و کُند، اظهار داشت: باید رقم وام در قسمت نوسازی بیشتر شود و با افزایش رقم وام مردم خودشان وارد نوسازی بافت فرسوده می شوند. وی افزود: در تهران ۴۳ درصد بافت فرسوده نوسازی شده و به هسته سخت نوسازی رسیده ای و اگر رقم وام افزایش پیدا کند، نوسازی بافت فرسوده سرعت پیدا می کند و در محدوده بافت می توانیم تهدیدها را به فرصت تبدیل می شود. هدایت اضافه کرد: ۶۰۰ هزار واحد مسکونی قابل نوسازی در بافت در تهران داریم