در حوزه خودروهای سنگین؛ گروه بهمن رتبه برتر خدمات فروش را به خود اختصاص داد

به گزارش زیپو کالا، طبق گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، شرکت سیبا موتور مقام نخست و بهمن دیزل مقام دوم خدمات فروش را کسب کردند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از گروه بهمن، طبق گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد، شرکت «سیبا موتور» مقام نخست و «بهمن دیزل» مقام دوم خدمات فروش را کسب کردند.
شاخصهای اصلی این ارزیابی، طبق دستورالعمل ضوابط خدمات فروش خودرو شامل ارزیابی نتایج عملکرد، کیفیت، سرعت و هزینه خدماتی مانند وضعیت نمایندگی ها، سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی، رعایت ضوابط روش های متفاوت فروش، ضوابط حمل خودرو، رسیدگی به شکایت و… است که کلیه شرکتهای عرضه کننده خودرو در ۴ حوزه مذکور مورد سنجش قرار گرفتند.
بر اساس نمرات انتشار یافته، بهمن دیزل و سیبا موتور از نظر «وضعیت نظام مدیریتی شرکت ها» نمره ۸۴ را از ۱۰۰ نمره به دست آورده ‎اند که متوسط نمره شرکتهای خودروساز سنگین در این شاخص ۳۶ است. اختلاف فاحش نمره بهمن دیزل و سیبا موتور، در این شاخص کیفیت نظام مدیریتی این شرکت را نشان داده است.
از نظر «میزان رضایتمندی مشتریان» هم سیبا موتور نمره ۷۴ و بهمن دیزل نمره ۶۴.۶ را به دست آورده اند.
در ارزیابی «وضعیت نمایندگی های مجاز» هم همچنان بهمن دیزل، رتبه برتر داشته و با نمره ۷۳.۹ مقام نخست و سیبا موتور با نمره ۶۹.۸ مقام سوم و میانگین نمره صنعت سنگین ۴۱ گزارش شده است. در این شاخص فضا، نیروی انسانی، الزامات محیطی، تجهیزات و فرآیندها ارزیابی می شود.
این گزارش حاصل ارزیابی ۱۷ شرکت خودروساز، ۲۳۶ نمایندگی مجاز عرضه کننده خودروی سنگین در سال ۱۴۰۱ و مصاحبه با ۴۶۲ هزار مشتری بوده است.

منبع: