رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس: ایجاد بخت آزمایی و کنار گذاشتن بازار سرمایه مورد قبول مجلس نیست

به گزارش زیپو کالا رئیس کمیسیون اقتصادی در مورد لغو عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: وقتی ظرفیت و زیرساخت های بازار سرمایه جهت کمک به صنعت خودرو فراهم است چرا از بخت آزمایی استفاده می شود.
محمدرضا پورابراهیمی درباب لغو عرضه خودرو در بورس کالا با اقدامات وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقتی ظرفیت و زیرساخت های بازار سرمایه برای مساعدت با صنعت خودرو برقرار است و وزارت صمت بجای استفاده از این روش از سیستم داخلی بخت آزمایی استفاده می نماید، عملاً از هدف گذاری ها در صنعت خودرو فاصله می گیرد و کمیسیون اقتصادی دراین زمینه از شخص وزیر سوال خواهد پرسید. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان اینکه بحث کارهای بازار سرمایه در ابعاد و حوزه های مختلف در قالب قانون یعنی هم قانون بازار سرمایه و هم توسعه ابزارها تعریف شده اظهار داشت: در این قانون دقیقاً به این مساله اشاره شده که در کشور مکانیزمی که شفافیت اطلاعات را به همراه داشته و موجب می شود که در زمینه عرضه و تقاضا هم یک رقابت منطقی و هم یک شفافیت اطلاعات شکل بگیرد و از بازارهای غیر شفاف، فسادآور و رانت زا جلوگیری گردد، بازار سرمایه است. وی ادامه داد: خروج از قاعده بازار سرمایه در زمینه بازارها درصورتی که امکان پذیری آن در بازار سرمایه نباشد قابل قبول است در غیر این صورت بنظر می رسد یک کار کاملاً مغایر با قوانین و مقررات کشور است و طبیعتاً این مساله وضعیت خاصی را در زمینه اقتصادی کشور بسته به وزن و حجم فعالیت اقتصادی آن حوزه مأموریتی یا فعالیتی فراهم می آورد. پورابراهیمی افزود: بااینکه پذیرش چه در زمینه اوراق بهادار و چه کالایی در بازار سرمایه اختیاری است و الزامی در کار نیست اما این مساله حتما زمینه بروز شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور را فراهم می آورد. وی اشاره کرد: آن چیزی که در بخش خودرو اتفاق افتاده، این است که زیرساخت های عرضه خودرو در بورس کالا به وجود آمده و نیازمند تصمیم یا اقدام جدیدی نیست. این که وزارت صمت باوجود این زیرساخت ها مبادرت به طراحی سامانه یکپارچه با آن همه ایرادات کرده و ظرفیت قانونی و شفاف بازار سرمایه را کنار می گذارد، قابل قبول نیست و مسلماً مجلس به این مساله ورود جدی خواهدنمود. وی با تاکید باردیگر این مساله که از وزارت صمت و شخص وزیر در این زمینه توضیح خواهیم خواست اظهار داشت: چنانچه زیرساخت ها موجود نبود وزارت صمت می توانست از ابزارهای خود استفاده نماید اما حالا که زیرساخت ها برقرار است، دلیل عدم استفاده از سازوکار شفاف بورس و روی آوردن به یک سیستم داخلی در وزارت صمت جهت عرضه آن هم به روش های بخت آزمایی که عملاً مانع هدف گذاری در زمینه صنعت خودرو است قابل قوبل نیست. رییس کمیسیون اقتصادی افزود: خارج از موضوع عدم استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه درصورت وجود زیرساخت ها و الزامات قانونی، بنظر می رسد اساس موضوع بخت آزمایی و قرعه کشی مخالف همه قواعد اقتصادی در دنیاست و روش عرضه و ورود خودرو های خارجی باید به شکلی باشد که مکانیزم عرضه و تقاضا بتواند بازار را به تعادل برساند. بگفته پورابراهیمی با سیاست دستوری در قیمت خودرو و شیوه بخش آزمایی و جدایی از بازار سرمایه که شفافیت لازم را برخوردارست اهداف اقتصادی دنبال نخواهد شد و مجلس و کمیسیون اقتصادی با جدیت این مساله را دنبال خواهدنمود.

منبع: