با تصویب هیئت مقررات زدایی؛ شرط تعهدنامه محضری از همه مجوزهای کسب وکار حذف شد

زیپو کالا: هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب وکار گرفتن تعهدنامه محضری از متقاضیان دریافت همه مجوزهای کسب وکار را حذف نمود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مرکز مقررات زدایی و بهبود فضای کسب وکار در شصتمین نشست خود در ۱۲ اردیبهشت امسال به ریاست سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، الزام به اعطای تعهدنامه محضری از طرف متقاضیان دریافت مجوزهای تمام کسب وکارها را حذف نمود.
بر این اساس تنها مجوزهایی که طبق مصوبه هیئت وزیران یا قانون مصوب مجلس، تعهدنامه محضری می خواهد، از این مصوبه هیئت مقررات زدایی و بهبود کسب وکار مستثنی هستند.

منبع: