مدیر امورحقوقی شركت ملی نفت ایران: فرایند مناقصه ها و ساختارهای قراردادی بهبود می‎یابد

به گزارش زیپو كالا مدیر امور حقوقی شركت ملی نفت ایران، مكانیزه‎سازی و بهبود فرآیندهای در رابطه با مناقصات و ساختارهای قراردادی در سطح شركت ملی نفت ایران را از اهداف این مدیریت امسال عنوان نمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت نفت، سیدحسن موسوی اظهار داشت: نگرش یکپارچه به مناقصه ها و قراردادها، یکی از طریق های کمک به جهش تولید و بسط عدالت در این حوزه می باشد که سنگ بنای آن با استقرار امور پیمان های متمرکز در مدیریت امور حقوقی گذاشته شده است. وی در توضیح بیشتر اظهار داشت: مسئولیت ها و وظایف مربوط به مناقصات و قراردادها در این شرکت با واحدهای متقاضی خدمات و مجریان پروژه ها بود، اما اوایل سال گذشته، با نظر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و پیشنهاد معاون وقت عملیات غیرصنعتی، تصمیم بر تمرکز امور قراردادها در یک واحد مستقل گرفته شد. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران افزود: به دنبال این تصمیم، در تیرماه سال قبل دستور تشکیل امور قراردادها ظرف مدت ۶ ماه به امور حقوقی داده شد و پیرو این دستور، انجام برنامه ریزی‎های لازم در دستور کار قرار گرفت و همه وظایف تعریف‎شده در آذرماه و قبل از مهلت تعیین شده انجام و امور پیمان های متمرکز در مدیریت امور حقوقی مستقر شد. به قول موسوی، به جز وظایف نظارتی نسبت به فرآیندهای مناقصه ها و ساختارهای قراردادی در شرکت های تابعه که تابحال متولی مستقلی نداشته است، اجرای فرایند مناقصه ها و مزایده ها، امضای قراردادها و نظارت حقوقی بر اجرای آنها با همکاری دستگاه های ذی ربط در ستاد شرکت ملی نفت ایران به عهده امور پیمان های مدیریت امور حقوقی این شرکت است.