پس از انجام تعمیرات روتور توربین واحد یك گازی نیروگاه قم به شبكه سراسری برق پیوست

زیپو كالا: واحد یك گازی نیروگاه سیكل تركیبی قم كه بمنظور انجام تعمیرات، به مدت ۷۵ روز از مدار تولید خارج شده بود بعد از انجام تعمیرات لازم ۱۲ روز قبل از موعد مقرر به شبكه سراسری برق پیوست.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت نیرو، واحد یك گازی نیروگاه سیكل تركیبی قم كه بمنظور انجام تعمیرات روتور توربین و تعویض برخی از پره های ثابت و متحرك، به مدت ۷۵ روز از مدار تولید خارج شده بود بعد از انجام تعمیرات لازم ۱۲ روز قبل از موعد مقرر به شبكه سراسری برق پیوست. تعمیرات انجام شده توربین توسط شركت تعمیرات نیروگاهی ایران انجام و برای نخستین بار در روتور توربین واحد یك گازی نیروگاه قم از قطعات ساخت داخل استفاده شد. بنا بر این گزارش، بعد از ورود روتور توربین به محل نیروگاه قم مابقی تعمیرات توسط كاركنان متخصص نیروگاه قم انجام شد كه با ورود این واحد توان شبكه سراسری برق به میزان ۱۰۰ مگاوات افزایش پیدا كرد. نیروگاه سیكل تركیبی قم در كیلومتر ۱۵ جاده قم اراك با چهار واحد گازی هر یك با قدرت ۱۲۸.۵ مگاوات و دو واحد بخاری هر یك با قدرت ۱۰۰ مگاوات توان تولید نامی ۷۱۴ مگاوات را داراست.

منبع: