سازمان امور مالیاتی: مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ۹۸ تمدید گردید

زیپو كالا: مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ را به سبب شیوع بیماری كرونا در كشور تا اختتام خردادماه ۱۳۹۹ تمدید گردید.

به گزارش زیپو كالا به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور با صدور بخشنامه ای، مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ را به سبب شیوع بیماری كرونا در كشور تا اختتام خردادماه ۱۳۹۹ تمدید كرد.
در این بخشنامه آمده است: باتوجه به شیوع بیماری كرونا و تمهیدات اتخاذ شده در سطح كشور بمنظور جلوگیری از گسترش بیماری مذكور و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸، ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸، ۲۰۰/۹۸/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بدین وسیله مقرر می گردد: مودیانی كه بدهی قطعی شده خودرا تا اختتام خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت نمایند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ (۹۰ درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه كسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود. مودیانی كه برگ مالیات قطعی آنها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ گردیده است، چنانچه حداكثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام نمایند، مشمول حكم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ خواهند بود.
مطابق حكم بند (۲) بخشنامه مذكور، آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی كه مالیات آنها از تاریخ اول مهرماه ۱۳۹۸ تا آخر سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتیكه اصل مالیات و جرایم غیرقابل بخشش خودرا حداكثر ظرف یك ماه پس از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، معادل ۱۰۰ درصد جرایم قابل بخشش آنها بخشوده خواهد شد.

منبع: