در چهار فصل منتهی به پاییز ۹۸ تورم تولیدكننده مرغداری های صنعتی ۱۷درصد كاهش پیدا كرد

به گزارش زیپو كالا تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدكننده محصولات مرغداری های صنعتی در چهار فصل منتهی به پاییز ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال قبل با ۱۷.۴ درصد كاهش به ۴۲.۲ درصد رسید.

به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، شاخص قیمت تولیدكننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور پاییز ۱۳۹۸ (۱۰۰=۱۳۹۰) از جانب مركز آمار ایران منتشر گردید.
تورم فصلی
تغییرات شاخص قیمت تولیدكننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ۱۳۹۸ به ۱۰.۴ درصد رسید كه در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۱.۹)، ۱.۴ واحد درصد كاهش دارد. در بین قلم های مرغداری های صنعتی، كمترین تورم فصلی مربوط قلم مرغ گوشتی (۶.۹- درصد) و بیش ترین آن مربوط به قلم جوجه ی یك روزه (۳۹.۲ درصد) است.
تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدكننده بخش مرغداری های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ۱۳۹۸ به ۱۴.۱ درصد رسید كه در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۳۷.۲)، ۲۳.۱ واحد درصد كاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدكنندگان محصولات مرغداری های صنعتی به ازای تولید قلم های خود در داخل كشور، در فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۷، ۱۴.۱ درصد افزایش دارد. در میان قلم های مرغداری های صنعتی، كمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم تخم مرغ خوراكی (۲.۴- درصد) و بیش ترین آن مربوط به قلم كود (۷۹.۳ درصد) است.
تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدكننده محصولات مرغداری های صنعتی در داخل كشور در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۴۲.۲ درصد رسید كه نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۵۹.۶)، ۱۷.۴ واحد درصد كاهش نشان داده است. در فصل مورد بررسی، در بین قلم های مرغداری های صنعتی در كشور، كمترین تورم سالانه مربوط به قلم تخم مرغ خوراكی (۷.۹- درصد) و بیش ترین آن مربوط به جوجه ی یك روزه (۸۳.۴ درصد) است.
شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدكننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور در پاییز ۱۳۹۸ نشان داده است كه شاخص اغلب استان های كشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان گیلان با ۴۰.۲۲ درصد و بیشترین میزان كاهش مربوط به استان لرستان با ۱۰.۶۲ درصد كاهش است.
مقایسه شاخص كل استان ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان داده است كه اغلب استان ها با افزایش رو به رو بوده اند به صورتی كه بیشترین درصد تغییر مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۶۷.۵۷ درصد و بیشترین میزان كاهش آن مربوط به استان قم با ۵.۰۸ درصد كاهش است.