در سال جاری واگذاری های دولت به ۱ و سه دهم میلیارد تومان رسید

به گزارش زیپو كالا آمار نشان داده است از آغاز امسال تابحال ۱۳ هزار میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی سازی از راه فرابورس واگذار شده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از پژوهشكده پولی و بانكی، ۱۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از آغاز امسال تابحال توسط سازمان خصوصی سازی از راه فرابورس ایران به صورت تدریجی واگذار شده است. همینطور این میزان واگذاری مربوط به به شركت های گروه یك واگذاری ها و ۹۴۵ میلیارد ریال واگذاری ها بوده است. گفتنی است، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شركت های دولتی تعیین شده بود كه این مهلت در سال های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تمدید شده است. به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مكلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شركت های «گروه یك» را به بخش خصوصی واگذار كند. همینطور در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در مورد شركت های «گروه ۲» آمده كه دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شركت های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مكلف است ۸۰ درصد باقی مانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار كند.