اختلاف تورمی دهك ها بازهم بیش تر شد

به گزارش زیپو كالا سال ۱۳۹۷ با ادامه افزایش تورم و به دنبال آن ایجاد فاصله بیش تر بین ۱۰ دهك هزینه ای به آخر رسید.

به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، اسفندماه ۱۳۹۷ با تورم ۱۲ ماهه ۲۶.۹ درصد و نقطه به نقطه ۴۷.۵ درصد بسته شد كه هر دو شاخص مبین ادامه روند صعودی تورم پارسال بود؛ به صورتی كه تورم سالانه ۳.۴ و تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۵.۲ درصد در مقایسه با بهمن ماه رشد داشت.

در این شرایط افزایش تورم در دهك های مختلف هم رقم خورده و آمارهای مركز آمار از این حكایت دارد كه تورم در دهك اول به ۲۵.۹ درصد و دهك دهم تا ۲۸.۹ درصد رسیده است.

بررسی وضعیت تورم بین دهك ها در اسفند نشان داده است كه اختلاف تورم بین دهك اول و آخر به سه درصد رسیده است كه نسبت به ماه قبل رشد دارد، این در شرایطی است كه در بهمن ماه تورم در دهك های مختلف هزینه ای در بازه ۲۲.۵ درصد برای دهك اول تا ۲۵.۳ درصد برای دهك دهم نوسان داشت كه فاصله آنها به ۲.۸ درصد می رسید.

تغییرات شاخص قیمت بین دهك های هزینه ای كل كشور