یك مقام مسوول خبر داد: ساماندهی حقابه بران حوضه های آبریز در دستور كار وزارت نیرو

زیپو كالا: مدیركل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفا وزارت نیرو، اظهار داشت: این وزارتخانه درصدد است به منظور تعیین تكلیف، ساماندهی و حل مسئله حقابه ها وحقابه بران در حوضه های آبریز كشور از كارشناسان نظرسنجی كند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت نیرو، صدیقه ترابی، با تاكید بر اینكه حوضه های آبریز اصلی كشور به باعث تغییرات اقلیم با كاهش بارندگی ها و افزایش درجه حرارت رو به رو شده اند، عنوان كرد: ادامه این روند سبب شده است تا منابع آب تجدیدپذیر كشور هم به شكل محسوسی در حوضه های مختلف آبریز كاهش پیدا كند.وی با اشاره به اینكه حوضه های آبریز كشور در كنار عوامل طبیعی با تغییرات ناشی از عوامل انسان ساخت هم مواجهند، اظهار نمود: امروزه توسعه برداشت از منابع آب، توسعه قابل توجه كشاورزی در حوضه های مختلف آبریز، افزایش جمعیت و مصارف آب شرب، توسعه صنعت و به دنبال آن افزایش برداشت برای این بخش سبب شده است تا تغییرات بیشتری در حوضه های آبریز به لحاظ وضعیت منابع آبی به وجود آید. در كشور ما به لحاظ تاریخی حقابه برانی وجود دارند و برپایه اسناد و مدارك موجود حقابه بر محسوب می شوند. تغییرات طبیعی و انسان ساخت در حوضه های آبریز سبب شده است تا حقوق این حقابه بران هم در خیلی از حوضه های آبریز همچون زاینده رود، كارون بزرگ، كرخه و… دچار تغییرات شود.مدیركل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفا وزارت نیرو خاطرنشان كرد: وزارت نیرو با عنایت به تغییرات بوجود آمده در حوضه های آبریز تصمیم گرفته است تا مبحث تعیین تكلیف، ساماندهی و حل مسئله حقابه ها و حقابه بران را در حوضه های آبریز مختلف در سطح كشور در دستور كار خود قرار بدهد.به گفته این مسوول البته مفهوم اجرای این نظرسنجی به این معنا نیست كه وزارت نیرو قبل از این اقدامی در ارتباط با مبحث حقابه ها انجام نداده است بلكه فعالیت های گسترده ای در حوضه های مختلف همچون زاینده رود برای شناسایی حقابه بران و اسناد تاریخی انجام شده است ولی با این وجود به علت اینكه تعداد موارد مورد نیاز جهت بررسی حقابه ها و حقابه بران در كشور افزایش پیدا كرده است از این وزارت نیرو این مسئله را بعنوان موضوعی كه می تواند به شكل همه جانبه و فراگیر در كشور مورد بررسی قرار بگیرد در دستور كار خود قرار داده است.ترابی با اشاره به اینكه در این نظرسنجی دو سوال از كارشناسان و خبرگان حوزه آب پرسیده شده است، افزود: در این نظرسنجی از شركت كنندگان خواسته شده است تا به این دو پرسش پاسخ دهند كه به نظر آن ها ۱۰ سوال از مهم ترین سوالاتی كه در تعیین تكلیف، ساماندهی و حل مسئله حقابه ها در كشور باید به آن ها پاسخ داده شود چیست؟ و همینطور مهم ترین گام ها و یا بخش هایی كه در تعیین تكلیف، سامان دهی و حل مسئله حقابه ها باید مدنظر قرار گیرد، چیست؟مدیركل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفا وزارت نیرو در انتها اظهار داشت: از این رو كارشناسان و خبرگان حوزه آب برای مشاركت در این نظرسنجی می توانند تا اواسط هفته آینده با رجوع به آدرس http: //waterplan.moe.gov.ir نقطه نظرات خویش را در مورد مباحث یاد شده اعلام كنند.