با هدف حل مشكلات این حوزه؛ نامه اخوندی به جهانگیری و ۵وزیر، سنداستراتژیك حمل ونقل را اجراكنید

زیپو كالا: وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به معاون رئیس جمهوری، پنج وزیر و رئیس گمرك خواهان اجرای مفاد سند برنامه استراتژیك بخش حمل ونقل در موضوعات در رابطه با حوزه وظایف هر یك از دستگاه ها شد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی ترابری كشور در نامه ای خطاب به «معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور»، «وزیر صنعت، معدن و تجارت»، «وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی»، «وزیر جهاد كشاورزی»، «وزیر كشور»، «وزیر امور خارجه» و «رئیس گمرك جمهوری اسلامی ایران» نوشت: خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید مقدمات عملیاتی شدن موضوعات در رابطه با این سند با حوزه وظایف و ماموریت های آن دستگاه به نحو شایسته فراهم آمده و اجرایی شدن اولویت های مورد اشاره در این سند در برنامه های آتی آن دستگاه ملحوظ گردد. متن نامه وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است: جناب آقای دكتر نوبخت- معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور
جناب آقای شریعتمداری- وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای ربیعی- وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعی
جناب آقای حجتی- وزیر محترم جهاد كشاورزی
جناب آقای رحمانی فضلی- وزیر محترم كشور
جناب آقای ظریف- وزیر محترم امور خارجه
جناب آقای عسگری- رئیس محترم گمرك جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام نظر به تصویب راهبردهای توسعه بخش حمل و نقل در دویستمین جلسه شورایعالی هماهنگی ترابری كشور، بدینوسیله «سند برنامه استراتژیك بخش حمل ونقل» جهت استحضار و دستور اقدامات مقتضی در اجراء مفاد آن بعنوان یكی از دستگاه های عضو شورایعالی ترابری ارسال می گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید مقدمات عملیاتی شدن موضوعات در رابطه با این سند با حوزه وظایف و ماموریت های آن دستگاه به نحو شایسته فراهم آمده و اجرایی شدن اولویت های مورد اشاره در این سند در برنامه های آتی آن دستگاه ملحوظ گردد. بدون شك تعالی صنعت حمل و نقل جزء با یكپارچگی و هماهنگی همه دستگاه های اجرایی ذیربط در این بخش صورت نخواهد پذیرفت و بنابراین امید می رود با اجرای متحد مفاد این سند توسط كلیه بخش های مرتبط، نیل به این مهم میسر شود. عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی و رئیس شورایعالی هماهنگی ترابری كشور