برخی افراد از پیشبینی های هواشناسی انتظارات غیرواقعی دارند

به گزارش زیپو کالا، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: برخی افراد از پیشبینی های فصلی سازمان هواشناسی انتظارات غیرواقعی دارند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، اظهار داشت: اولین مصوبه اجرایی کارگروه پیشبینی فصلی سازمان هواشناسی کشور تصویب و مقرر شد تا چارچوب خدمات اقلیمی سازمان جهانی هواشناسی در ایران عملیاتی شود.
وی افزود: این چارچوب ملی تلاش می کند ضمن تولید محصولات کاربردی در حوزه اقلیم و پیشبینی های اقلیمی، هماهنگی، همکاری و ارتباط مستمر با نهادهای مختلف در رابطه با اقلیم ایجاد نماید تا در مدیریت های در رابطه با این حوزه بخصوص در شرایط حساس، تصمیم گیری ها و اقدامات صحیح و به موقعی صورت گیرد. سال هاست سازمان هواشناسی کشور در عرصه تولید محصولات اقلیمی بخصوص پیشبینی های فصلی فعالیت دارد و از نظر صحت پیشبینی های فصلی هم موفقیت های خوبی به دست آورده است.
رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به اینکه بعضی از پیشبینی های فصلی انتظاراتی زیاد و غیرواقعی دارند، خاطرنشان کرد: خیلی از پیشبینی های فصلی سازمان همان انتظاری را که از پیشبینی های کوتاه مدت می رود، دارند که این نادرست است و در کل دنیا هم چنین پیشرفتی به دست نیامده است.
وظیفه افزود: نباید انتظارات دقت پیشبینی های دو هفته ای، ماهانه و فصلی به اندازه پیشبینی های کوتاه مدت و پنج روزه باشد چونکه در هیچ جای دنیا این گونه نیست. پیشبینی های کوتاه مدت و دراز مدت جایگاه ملی در مدیریت کلان کشور بخصوص در حوزه های انرژی، مدیریت منابع آب، بهداشت و سلامت و…. پیدا کرده است و بسیاری آنها را محور تصمیم های خود قرار می دهند.
وی با تشریح وظایف و ساختار کارگروه پیشبینی فصلی سازمان هواشناسی کشور، اظهار داشت: مقرر شد زیرساخت های جدیدی برای تحول در عرضه خدمات اقلیمی سازمان هواشناسی امسال تأمین شود. کارگروه پیشبینی فصلی یک گروه کاری کارشناسی برای سیاستگذاری و کمک به اجرا سیاست های اقلیمی سازمان هواشناسی کشور است که دو سال قبل با ابتکار مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی تشکیل شد.