افزایش تورم نقطه به نقطه در حوزه برق

به گزارش زیپو کالا، در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۰.۹ درصد است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، در فصل بهار ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق ۳۰۳.۱ است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۳۱.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۰.۹ درصد افزایش و در ۴ فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۳۰.۱ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم فصلی
در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۳۱.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱.۹- درصد)، ۳۳.۷ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکتهای توزیع برق، در فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، ۳۱.۸ درصد افزایش دارد. در فصل مورد بررسی، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق نسبت به فصل قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۳۴.۶، ۳۱.۷ و ۲۹.۹ بوده است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶۰، ۹ درصد می باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۲۱.۱ درصد)، ۳۹.۸ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکتهای توزیع برق، در فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۰.۹ درصد افزایش دارد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۶۴.۹، ۶۰.۹ و ۵۸.۲ بوده است.
افزایش تورم سالانه
در فصل بهار ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۳۰.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۱۶.۹ درصد)، ۱۳.۲ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکتهای توزیع برق، در چهار فصل منتهی به بهار ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۰.۱ درصد افزایش دارد. همینطور درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، برای ساعات مختلف اوج بار، میان بار و کم بار، به ترتیب ۳۰.۱، ۲۸.۲ و ۳۴.۰ بوده است.
برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست رجوع کنید.

منبع: