صرفه جویی ۳ میلیارد متر مکعب آب در طرح اجرای الگوی کشت

به گزارش زیپو کالا، مدیر اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اظهار داشت: پیش بینی شده درسال نخست اجرای الگوی کشت وارتقا راندمان که ازمهر ماه سال قبل شروع شد۳ میلیاردمتر مکعب صرفه جویی درمصرف آب داشته باشیم.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، طرح الگوی کشت با چشم انداز ۵ سال از سال زراعی ۱۴۰۱ (مهر) تا ۱۴۰۶ شروع شد. در این پروژه هدف ارتقا راندمان با مصرف کمتر نهاده های کشاورزی شامل آب و انرژی و… و افزایش تولیدات است. با عنایت به خشکسالی و کمبود منابع آبی در کشور لازم است در الگوی کشت صرفه جویی در بخش آب محقق شود. بدین سان شاهد کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی باشیم.
علیرضا نکویی، مدیر اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و دبیر کمیته ارتقا راندمان در پاسخ به پرسش مهر در خصوص این که محور راندمان کاهش مصرف آب است یا استفاده از همان میزان آب با افزایش محصولات برداشتی، اظهار داشت: پیشبینی شده در سال نخست اجرای الگوی کشت و ارتقا راندمان که از مهر ماه سال قبل شروع شده است ۳ میلیارد متر مکعب صرفه جویی در مصرف آب در بخش کشاورزی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: آب قابل برنامه ریزی حجم آلی است که بخش کشاورزی اجازه استفاده دارد. در کمیته راندمان مقرر است متناسب با آب برنامه ریزی فعالیت ها صورت گیرد.
وی تصریح کرد: قطعا باید میزان مصرف آب در این بخش کاهش داشته باشد تا بتوانیم با صرفه جویی منابع محدود تولید پایدار و مستمر را محقق نماییم.
مدیر اقتصادی سازمان تات افزود: کاهش مصرف آب همزمان با افزایش تولید است برای اینکه چاره ای جز این نداریم.
نکویی در آخر اظهار داشت: در عرصه خاک هم هدف حفظ حاصلخیزی خاک بوده و شرایط تولید متناسب با برنامه ها در عرصه اجرای الگوی کشت و ارتقا بهره وی تدوین شده است.