از سوی مركز پژوهش های مجلس بررسی شد رویکردهای جهانی سیاست گذاری در زمینه تامین مسکن با تأکید بر گروههای کم درآمد

زیپو کالا: دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‏های مجلس گزارش پژوهشی تحت عنوان رویکرد های جهانی سیاست گذاری در زمینه تامین مسکن با تکیه بر گروههای کم درآمد منتشر نمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این گزارش عنوان می کند که سیاستگذاران در همه سطوح جهانی، ملی، منطقه ای، شهری، انجمن های محلی با ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بدنبال پاسخگویی به موضوع مسکن (که یک مسئله چندبعدی در خیلی از کشورها تلقی می شود)، هستند.
گزارش حاضر با اشاره به این نکته که بخش مسکن از بخش های پیشرو در هر اقتصادیست تصریح می کند که توجه به بخش مسکن علاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی- فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده، همچون موتور رشد و توسعه عمل می کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش های وابسته، بوسیله تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. بدین جهت کشورها در وضعیت بحران اقتصادی و جدی شدن معضل بیکاری از این بخش به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می گیرند.
در این گزارش ضمن بررسی رویکردها، به پنج سیاست اصلی تامین مسکن شامل: سیاست ساخت مسکن، سیاست تامین مالی مسکن، سیاست زمین و خدمات، سیاست های منتج از راهبرد توانمند سازی در برخورد با مسئله مسکن و سیاست مسکن مقرون به صرفه یا در استطاعت پرداخته می شود.
گفتنی ست که خیلی از ابعاد تامین مسکن در استطاعت در سطح جهانی مشابه بوده و تعمیم پذیری بالایی دارد و می توان از انتخاب راهکارهای مقطعی مبتنی بر اهتمام و خطا اجتناب کرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.