جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده

به گزارش زیپو کالا، دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی کرده است که میزان درامدهای مالیاتی نسبت به سالجاری ۵۹ درصد افزایش یابد و بر این اساس شاهد افزایش میزان مالیات در قسمت های مختلف نسبت به سالجاری هستیم.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، برپایه لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت منابع حاصل از مالیات را به بیشتر از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش داده که نسبت به بودجه سالجاری بیشتر از ۵۹ درصد افزایش دارد.
بر این اساس سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سالجاری که ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۲۲ درصد افزایش داشته است.

همینطور سهم مالیات بر درآمدها در لایحه بودجه سال آینده هم ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که در مقایسه با سالجاری که ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده معادل ۴۵ درصد زیاد شده است.

علاوه بر این، میزان مالیات بر ثروت ۳۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده است که نسبت به سهم ۲۷ هزار میلیارد تومانی سالجاری، ۳۷ درصد افزایش داشته است.

همچنین، رقم مالیات واردات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۱۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سالجاری که ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده، ۶۷ درصد افزایش داشته است.

از طرفی، مالیات کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال آینده معادل ۲۵۲ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این در شرایطی است که این رقم در بودجه سالجاری ۲۰۳ هزار میلیارد تومان است که به میزان ۲۴ درصد رشد داشته است.

منبع: