میانگین تاخیر شرکت های هواپیمایی به ۹۷ دقیقه رسید

به گزارش زیپو کالا، برپایه آخرین گزارش رسمی از شرکت فرودگاه ها، متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار از جانب شرکتهای هواپیمایی داخلی ۱۹گانه در مرداد ماه، به ۹۷ دقیقه رسید که ۲۹ درصد پروازها را شامل می شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، طبق گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته، در تعداد نشست و برخاست هشت درصد کاهش و در اعزام و پذیرش مسافر ۳۷ درصد افزایش داشته است، همینطور ارسال و پذیرش بار و پست ۴۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.
پروازهای داخلی فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل در نشست و برخاست ۸ درصد کاهش، در اعزام و پذیرش مسافر ۳۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست ۴۳ درصد افزایش داشته است. پروازهای بین المللی فرودگاه های تحت نظارت یا مالکیت شرکت هم در مرداد ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل در نشست و برخاست، اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
همینطور پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی در تیر ماه سال جاری، مشهد-تهران با ۸۴۴ پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، اهواز و اصفهان انجام شده است.
در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه ها، نام ۱۹ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در مردادماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۳ هزار و ۱۲۵ پرواز را انجام داده اند و همچنان وضعیت تاخیر در پروازهای مسافری مناسب نمی باشد و ۳۸۱۷ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته اند و میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۳۶۹ هزار و ۷۴۸ دقیقه معادل ۶۱۶۲ ساعت و ۲۵۶ روز بوده که ۲۹ درصد پروازها را شامل می شود و البته در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۱، با ۱۴ هزار و ۲۱ پرواز خروجی و ۴۶۹۲ پرواز خروجی تاخیردار که ۳۳ درصد پروازها را شامل شده، درصد تاخیرها کاسته شده است.
همینطور در حالیکه متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در تیرماه ۹۸ دقیقه بود، این رقم در مردادماه به ۹۷ رسید؛ با این حال، چهار شرکت هواپیمایی متوسط پروازهای تاخیردارشان بیش تر از ۱۰۰ دقیقه بود که در این میان بیشترین متوسط زمان تاخیر با ۱۴۴ دقیقه متعلق به ایران ایر بود و پویاایر با ۴۹ دقیقه، کمترین متوسط زمان تاخیر را داشت.
مطابق این آمار، شرکتهای هواپیمایی کیش ایر و آتاایر به ترتیب با ۴۷ و ۴۵ درصد و شرکتهای هواپیمایی ماهان و پویاایر به ترتیب با ۷ و ۱۴ درصد در پروازهای برنامه ای مسافری، بیشترین و کمترین درصد تأخیرات را دارند، به عبارت دیگر شرکتهای هواپیمایی ماهان و پویاایر بهترین عملکرد را داشته اند.
همینطور در مردادماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته، شرکتهای هواپیمایی فالی پرشیا و زاگرس به ترتیب با ۴ و ۱ درصد افزایش و شرکتهای هواپیمایی چابهارایر و تابان به ترتیب با ۴۲ و ۱۵ درصد کاهش در پروازهای برنامه ای مسافری، بیشترین و کمترین تغییر درصد پروازهای تأخیردار را دارند، به عبارت دیگر شرکتهای هواپیمایی چابهارایر و تابان بهترین عملکرد را نسبت به ماه گذشته داشته اند.