شمارش معکوس برای اجرای تعرفه های جدید برق

به گزارش زیپو کالا سخنگوی صنعت برق کشور اظهار داشت: اجرای آئین نامه جدید نحوه محاسبات برق تا چند روز دیگر کلید می خورد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، مصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به افزایش تعرفه برق مشترکان پر مصرف، اظهار نمود: مشترک خانگی که بیشتر از الگو مصرف می کند شامل حال این طرح می شوند.

وی افزود: در واقع تعرفه برق مشترکین خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب برای مصارف کمتر از الگو مطابق تعرفه های قبلی است و برای مصارف بیشتر از الگو، بدین سان محاسبه می شود که مازاد بر الگو مصرف تا یک و نیم برابر، تا دو برابر و مصارف بیشتر از دو برابر به ترتیب با ضریب ۱.۵، ۲.۵ و ۳.۵ برابر هزینه تأمین برق را بایستی بپردازند.
وی با اشاره به اینکه بطور قطع قبوضی که پس از بهمن ماه صادر می شوند با تعرفه های جدید خواهد بود، اظهار نمود: پیشبینی شده در این طرح برای مشترکانی که میزان مصرف آنها زیر الگوی کم مصرفی است مشوق هایی لحاظ شود.
وی ادامه داد: الگوی کم مصرفی افزوده شده یعنی کسانی که زیر ۵۰ درصد الگو منطقه باشند در ماه های غیر گرم ۱۰۰ کیلووات ساعت برای مناطق عادی و برای ماه های گرم ۱۵۰ کیلووات ساعت لحاظ می شود اگر مشترکی ماهیانه میزان مصرفی زیر این اعداد داشته باشد و علاوه بر آن زیر پوشش کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی باشد برابر بند یک تبصره هشت قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از تعرفه مجانی برخوردار می شود.

منبع: