بانك مركزی اعلام كرد؛ فروش بیشتر از ۹۹ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی

به گزارش زیپو کالا برپایه اعلام بانک مرکزی، در بیست و پنجمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی که باحضور افراد حقیقی و حقوقی برگزار شد، ۹۹.۹ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی به فروش رفت.
به گزارش زیپو کالا به نقل از بانک مرکزی ایران، بانک مرکزی ضمن اعلام نتیجه بیست و پنجمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰ (هفتم دی ماه)، از برگزاری حراج بیست و چهارم اوراق یاد شده در تاریخ ۱۴ دیماه سال جاری اطلاع داد. در حراج امروز که با افراد حقیقی و حقوقی برگزار شد، ۹۹.۹ هزار میلیاردریال اوراق مالی اسلامی خریداری کردند. این اوراق تا سقف هزار میلیاردریال به فروش رسیده است. نرخ بازده این اوراق تا سررسید آنکه آبان ماه ۱۴۰۳، ۲۱.۹ درصد خواهد بود. این اوراق از نوع مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود ۶ ماه و حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادهای دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را به منظور تصمیم گیری به آن وزارت خانه ارسال و وزارت خانه مزبور نسبت به تعیین سفارش های برنده اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود. بانک مرکزی بر مبنای جز (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تأمین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تأمین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.