بیمه مركزی ابلاغ كرد؛ ۱۱ میلیون، سقف پرداخت خسارت بدون كروكی

به گزارش زیپو كالا شركت های بیمه موظف شدند بدون دریافت كروكی، تا سقف ۱۱ میلیون تومان خسارت حوادث رانندگی مربوط به بیمه شخص ثالث را پرداخت كنند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از بیمه مرکزی، بر مبنای بخشنامه ای که مفید امینی، معاون نظارت بیمه مرکزی برای مدیران عامل شرکت های بیمه ارسال کرده، وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه الزامی شخص ثالث سقف پرداخت خسارت رانندگی بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شده است.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اطلاع واصله در خصوص عدم رعایت دقیق مفاد ماده ۴۰ قانون بیمه الزامی شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) – مبحث پرداخت خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث زیان دیده بدون احتیاج به گزارش مقامات انتظامی- در بعضی از واحدهای رسیدگی به خسارت، بدون وسیله اشعار می دارد وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون مذکور در اجرای ماده ۴۰ قانون، بیمه گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک مبحث ماده ۳ این آیین نامه بدون دریافت گزارش مقامات انتظامی خسارت زیان دیده را پرداخت کند:
الف- وسیله نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث معتبر باشند.
ب- به نحو مطمئنی همچون رجوع همزمان مقصر و زیان دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا رجوع مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در مورد راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.
پ- خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از جانب زیان دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی الزامی مندرج در ماده ۴۰ قانون باشد.
در این بخشنامه تاکید شده است: براین اساس امسال به منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از جانب زیان دیده (در صورت فراهم بودن شرایط مذکور) تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال احتیاج به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد. بنابراین اقتضا دارد ضرورت اجرای این تکلیف به تمامی واحدهای ذیربط و ارزیابان خسارت طرف قرارداد آن شرکت ابلاغ و ضمن انجام بازرسی از واحدهای رسیدگی و پرداخت خسارت، در صورت مشاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، برخورد جدی با متخلفین صورت پذیرد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در شرکت های بیمه هم برعهده مدیران عامل قرار گرفته است.