از سوی سازمان امور مالیاتی سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹۹ اعلام شد بعلاوه جدول

به گزارش زیپو كالا رئیس كل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴ ) قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹، سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.

به گزارش زیپو كالا به نقل از سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا، با اشاره به مقررات جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشور عنوان كرد: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹، سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.
وی افزود: نرخ مالیات بر كل درآمد كاركنان دولتی و غیردولتی اعم ازحقوق و مزایای فوق العاده و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا یك و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد یك و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد می باشد.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور گفت: اشخاصی كه از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند، مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذكور مطابق مقررات این جز نمی شوند.
وی اظهار داشت: حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیأت علمی (آموزش و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۸ یا اصلاحات الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.
وی اضافه كرد: بر طبق ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، «از درآمد مشمول مالیات اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداكثر ۱۰ درصد بعنوان مالیات كسر خواهد شد.»
پارسا همین طور تصریح كرد: با توجه به این كه در جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) مذكور عبارت «كارانه» خارج از موارد استثنا شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به كار رفته است؛ بدین سبب كارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و باتوجه به میزانی كه حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نرخ پلكانی مقرر را پوشش می دهد، به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود.
رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور اشاره كرد: معافیت حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی اعمال می شود و در صورتیكه معافیت مذكور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد مذكور قابل اعمال به كارانه دریافتی اعضای هیأت علمی نخواهد بود.
وی اشاره كرد: باتوجه به استثنای احكام تبصره های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات جز (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) یاد شده، كلیه احكام تبصره های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶، (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۹ كماكان لازم‎الاجرا می باشد.
پارسا همین طور نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق را نیز به شرح جدول ذیل اعلام نمود.

منبع: