با مصوبه هیات دولت؛ قیمت خرید تضمینی سه محصول كشاورزی تعیین شد

به گزارش زیپو كالا قیمت پیشنهادی خرید تضمینی سه محصول كشاورزی شامل چغندرقند، برگ سبز چای و پیله تر ابریشم سال زراعی ۹۸ – ۹۹ توسط اعضای شورای اقتصاد و هیات وزیران تعیین و ابلاغ گردید.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، اعضای شورای اقتصاد و عضو هیأت وزیران ۱۳۹۸ در جلسه خود درخواست وزارت جهاد كشاورزی در مورد پیشنهاد قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای و پیله تر ابریشم و اصلاح قیمت خرید تضمینی چغندرقند برای سال زراعی ۹۹-۱۳۹۸ را مورد بررسی قرارداد و به استناد ماده ۳۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخواست مذكور را تصویب كرد.
بر اساس این مصوبه قیمت هر كیلوگرم چغندرقند بهاره ۶۰۲۴ ریال (با عیار ۱۶ درصد)، چغندرقند پاییزه ۵۹۰۰ ریال (با عیار ۱۵ درصد)، برگ سبز چای درجه یك ۴۶۰۰۰ ریال، برگ سبز چای درجه دو ۳۳۰۰۰ ریال و پیله تر ابریشم ۳۳۰۰۰۰ ریال تعیین شد.
طبق این مصوبه افزایش قیمت خرید تضمینی و افزایش بهره وری كارخانه های قند و اتخاذ سیاست های تجاری و قیمتی مناسب، ضمن حفظ قدرت رقابت پذیری تولید داخلی در قبال واردات، نباید سبب ایجاد بار مالی برای دولت شود.
همچنین قدرالسهم كارخانجات چای بابت بهای برگ سبز چای معادل ۷۵ درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می شود و معادل ۵ درصد بهای برگ سبز چای از محل ظرفیت های قانون بودجه سالانه بابت افزایش سرمایه صندوق پشتیبانی از توسعه صنعت چای كشور اختصاص می یابد
این تصویب نامه مقرر می كند كه سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری وزارت جهاد كشاورزی (سازمان چای كشور) با رعایت قوانین و مقررات مربوط، درمورد محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه های تبعی مبحث این تصویب نامه، دریافت تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر روش اجرای آنها نظارت كنند.
در این تصویب نامه سازمان چای كشور مكلف است ضمن نظارت دقیق بر فرایند خریدتضمینی برگ سبز چای و پیشگیری از انحراف یارانه پرداختی دولت، اقدامات مورد نیاز را برای توسعه قراردادهای كشت و بهبود كیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری های لازم را جهت ساماندهی چای كشور از راه اجرای عملیات به زراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار كارخانه های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از راه ظرفیت های صندوق توسعه چای كشور به عمل آورد.