نقدینگی در سال ۹۸، افزایش نقدینگی شتاب گرفت

به گزارش زیپو كالا سرعت رشد نقدینگی پارسال نسبت به سال قبل از آن تا بیشتر از ۲۸ درصد هم رسید و به این ترتیب، نقدینگی با شتاب بیشتری نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا كرد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، یكی از مهم ترین انتقادهای اقتصاددانان در سال قبل سرعت افزایش حجم نقدینگی بود كه بر همین مبنا بر آن شدیم تا روند افزایش نقدینگی در سالی كه گذشت را با سال قبل از آن مقایسه نماییم.

بر اساس آمار ارائه شده از طرف بانك مركزی ایران، حجم نقدینگی در فروردین ماه سال قبل به ۱۸۹۰ هزار میلیارد تومان رسید كه نسبت به فروردین ماه سال قبل از آن ۲۳ درصد رشد داشت و این در حالیست كه رشد نقدینگی در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن ۲۱.۶ درصد بود.
حجم نقدینگی در دومین ماه سال ۱۳۹۸، رقم ۱۹۴۲ هزار میلیارد تومان را تجربه نمود كه مقایسه آن با نقدینگی ماه مشابه سال قبل از آن نشان از رشد ۲۵.۲ درصدی دارد.
آمارها حاكی از آنست كه رشد نقدینگی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ۱۳۹۶ حدود ۲۰.۳ درصد بوده است، بدین سبب رشد نقدینگی در دو ماهه نخست سال قبل با سرعت بیشتری نسبت به سال پیش از آن انجام شده است.
رشد بیش از ۲۵ درصدی نقدینگی در سومین ماه سال ۱۳۹۸ نیز ادامه یافت و بدین سان حجم نقدینگی در خردادماه سال قبل به ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی كه نسبت به رقم خرداد ماه سال ۱۳۹۷، بیش از ۲۵ درصد رشد داشت.
برمبنای آمار بانك مركزی رشد نقدینگی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به خرداد سال ماقبل آن ۲۰.۴ درصد بوده كه بدین سان سرعت رشد نقدینگی در سومین ماه نیز بیش از سال قبل بوده است.
با وجود اینكه سرعت رشد نقدینگی در ماه های ابتدایی سال قبل نسبت به سال پیش از آن با افزایش روبرو بود، در چهارمین ماه این سرعت، شتاب بیشتری گرفت و حجم نقدینگی در تیرماه سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۲۶.۳ درصد رشد كرد.
حجم نقدینگی در این ماه به ۲۰۲۳ هزار میلیارد تومان رسید و سرعت رشد نقدینگی كه در تیرماه سال ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۰.۱ درصد بود، به رقم ۲۶.۳ درصد در سال قبل رسید.
سرعت ۲۶.۱ درصد رشد نقدینگی در مردادماه سال قبل نسبت به ماه مشابه سال پیش از آن سبب شد تا حجم نقدینگی در این ماه به ۲۰۷۶ هزار میلیارد تومان برسد و بر همین اساس، حجم انتقادات نسبت به دولت افزایش یابد.
با این وجود نه فقط از سرعت رشد نقدینگی كم نشد، بلكه نقدینگی در شهریور ماه سال قبل با افزایش ۲۷.۲ درصدی نسبت به شهریور سال پیش از آن به ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسید.
این در حالیست كه در سال پیش از آن، سرعت رشد نقدینگی در شهریور ماه ۲۰.۳ درصد بود.
نیمه دوم سال ۱۳۹۸ نیز، با افزایش سرعت رشد نقدینگی همراه بود و حجم نقدینگی در مهرماه سال قبل با افزایش ۲۷.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۷، به رقم ۲۱۵۶ هزار میلیارد تومان رسید.
سرعت رشد نقدینگی در آبان ماه سال قبل باز هم با افزایش همراه بود و به این ترتیب، دولت نشان داد كه برنامه ای برای كاهش سرعت رشد نقدینگی ندارد، به طوریكه رشد ۲۸.۲ درصدی نقدینگی در آبان ماه سال قبل نسبت به آبان ماه سال پیش از آن، سبب شد كه رقم نقدینگی در این ماه به ۲۲۱۱ هزار میلیارد تومان برسد.
اما آخرین آمار ارائه شده نقدینگی از طرف بانك مركزی در سال قبل مربوط به آذرماه است و این آمار نشان میدهد كه نقدینگی در آذرماه سال قبل نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن ۲۸.۲ درصد افزایش یافته است.
نقدینگی با این رشد در آذرماه به ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید و این در حالیست كه سرعت رشد نقدینگی در این ماه ها در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن حداكثر ۲۲ درصد بوده است.
به این ترتیب، مقایسه سرعت رشد نقدینگی در سال قبل نسبت به سال قبل از آن نشان میدهد كه نقدینگی در این سال با سرعت بیشتری رو به افزایش حركت كرده و بگفته اقتصاددانان این امر می تواند سبب افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت كالاها در جامعه شود.