بانك مركزی اعلام كرد گردنگیر ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲میلیارد از حساب های شخصی

زیپو كالا: دستورالعمل شفاف سازی تراكنش های بانكی اشخاص توسط مدیریت كل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پول شویی اداره مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم بانك مركزی ابلاغ گردید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از بانك مركزی، دستورالعمل شفاف سازی تراكنش های بانكی اشخاص توسط مدیریت كل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پول شویی اداره مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ گردید و كه بر این اساس، ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب های شخصی الزامی شد
دستورالعمل شفاف سازی تراكنش های بانكی اشخاص طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ ۹۸/۱۲/۰۸ توسط مدیریت كل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانك مركزی ابلاغ گردید.
بر اساس این دستورالعمل، تكمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه برای انتقال وجه بالای ۲ میلیارد ریال از حساب های شخصی و انتقال وجه بالای ۱۰ میلیارد ریال از حساب های تجاری الزامی شد.
متن كامل این دستورالعمل از اینجا قابل مشاهده بوده و به شرح زیر است:
احتراماً، به استحضار می رساند در اجرای تكلیف مقرر در جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور كه اشعار می دارد: “به منظور افزایش شفافیت تراكنش های بانكی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراكنش های بانكی به صورت یكسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملكرد مالی حدآستانه ای (سقفی) را تعیین كند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی بوسیله كلیه تراكنش های بانكی (درون بانكی و بین بانكی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته كند. اشخاص حقیقی كه از حساب بانكی خود استفاده تجاری می كنند می توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانكی خود به آن، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.” و همین طور به استناد تبصره (۱) ماده (۱۱۲) بخشنامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیات محترم وزیران و ابلاغی به سبب بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ كه طی آن مقرر شده؛ “بانك مركزی بمنظور كاهش سطح خطر (ریسك) پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه، تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداكثر سقف مبلغ برای ارائه خدمت و تعداد مجاز روزانه برای تراكنش های هر مشتری، متناسب با سطح خطر (ریسك) تعامل كاری اتخاذ كند.” بدین وسیله «دستورالعمل شفاف سازی تراكنش های بانكی اشخاص» كه در یكهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفت، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می شود.
به سبب ضوابط مذكور، مقرر شده حساب های سپرده تجاری از سپرده شخصی در شبكه بانكی كشور تفكیك گردد. پس از این پس لازم است بمنظور اعمال آستانه های مندرج در دستورالعمل یاد شده، پیش از افتتاح هر گونه سپرده جدید و نیز در مورد سپرده های موجود، این مهم مشخص شود. علاوه بر این، درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش باید به مشتریان حقوقی واجد شرایط و مشتریان حقیقی دارای حساب تجاری و شناسه اقتصادی موید تایید سازمان امور مالیاتی كشور تعلق گیرد.
همچنین در كلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از “۱۰ میلیارد ریال” درون بانكی و بین بانكی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از “۲ میلیارد ریال” درون بانكی و بین بانكی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تكمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه می باشد.
ضمن آنكه لزوم دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت بوسیله درگاه های پرداخت حضوری و غیرحضوری، از كلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانه های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافاً این كه، انجام كلیه عملیات بانكی مبتنی بر حساب، شامل حضوری و غیرحضوری در موسسه اعتباری برای مشتری منوط به ستاندن شناسه شهاب بوسیله سامانه نهاب می باشد.
با عنایت بمراتب فوق، ضمن ابلاغ نسخه ای از «دستورالعمل شفاف سازی تراكنش های بانكی اشخاص»، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانك / موسسه اعتباری غیربانكی ابلاغ گردیده و نسخه ای از آن نیز به مدیریت كل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
مدیركل مقررات مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی
اداره كل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
حمیدرضا غنی آبادی-محمدحسین دهقان

منبع: