آگهی كانون صرافان در مورد معاملات مدت دار ارز

زیپو كالا: كانون صرافان ایران نسبت به انجام معاملات مدت دار ارز و نرخ های پیشنهادی خارج از عرف در این معاملات آگهی داد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، كانون صرافان ایران اعلام نمود: هر گونه معاملات مدت دار (سلف) طبق دستوالعمل اجرایی (تأسیس فعالیت و نظارت صرافی ها) مصوب شورای محترم پول و اعتبار در سال ۱۳۹۳، ممنوع و تخلف محسوب می گردد و چنانچه نرخ های پیشنهادی خارج از عرف رایج بازار و میانگین سامانه های رسمی بانك مركزی باشد، ریسك معامله به عهده خریدار است. دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها را می توانید ازاینجا دریافت كنید.

منبع: