رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تغییر نمود

به گزارش زیپو كالا انتخابات هیأت رئیسه سال دوم هیأت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران برگزار گردید.

به گزارش زیپو كالا به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در پنجاه و چهارمین جلسه هیأت مدیره این سازمان د، تاریخ ۲۱ دیماه ۱۳۹۸، انتخاب هیأت رئیسه برگزار و اعضای زیر با كسب اكثریت آرا بعنوان هیأت رئیسه جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انتخاب شدند.
این اسامی به شرح زیر است:
سعید سعیدیان، رئیس سازمان
كامبیز رضوی، نایب رییس اول
علی كریمی آنچه، نایب رییس دوم
الهه رادمهر، دبیر سازمان
به پیشنهاد هیأت رئیسه منتخب، مجتبی صابر با كسب اكثریت آرا بعنوان خزانه دار سازمان انتخاب گردید.