معاون سازمان امور مالیاتی اعلام كرد نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملكرد سال ۹۸

زیپو كالا: معاون سازمان امور مالیاتی كشور نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی عملكرد سال ۹۸ را شرح داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی با تاكید بر اجرای مفاد ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۷/۴/۳۱، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملكرد سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان نمود و تصریح كرد: در صورتیكه اشخاص حقیقی و حقوقی كه مكلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، اظهارنامه مالیاتی خویش را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم كنند، سازمان امور مالیاتی كشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهد داد و صرفا بر اساس شاخص ها و معیارهای ریسك درصدی از آنها را رسیدگی می كند.
وی تاكیدكرد: تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانكهای اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود و همینطور بر اساس شاخص و معیارها ریسك مورد ارزیابی قرار می گیرد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور خاطرنشان كرد: درصورتی كه اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از عرضه اظهارنامه مالیاتی اجتناب كنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی برپایه میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده اقدام می كند.
وی در ادامه از مودیان مالیاتی خواست تا اظهارنامه مالیاتی خود برای عملكرد سال ۱۳۹۸ را برپایه رویكرد جدید و مبتنی بر واقعیت های مترتب بر فعالیت اقتصادی خود و با رعایت مقررات قانونی تنظیم كنند كه این مورد مستلزم تهیه اظهارنامه های مالیاتی مبتنی بر اسناد و مدارك مثبته است.
مسیحی با اشاره به اینكه اجرای دقیق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم باعث افزایش كیفیت حسابرسی مالیاتی و همینطور كاهش فرآیند زمان قطعیت مالیاتی می شود، اظهار داشت: انتخاب برای حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ارزیابی ریسك مالیاتی مودیان باعث بهبود و ارتقا تمكین مالیاتی بعنوان شاخص كارایی نظام مالیاتی می شود.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی كشور در انتها از دستگاه های نظارتی خواست در این امر مهم بخصوص در سال های اولیه اجرای قانون، سازمان امور مالیاتی را همراهی كنند.