مجری طرح گندم عنوان كرد تولید ۱۳ و سه دهم میلیون تن گندم

به گزارش زیپو كالا مجری طرح گندم اظهار داشت: پادار كردن اعتبارات مورد نیاز طرح افزایش ضریب خوداتكایی گندم كه تا سال ۱۳۹۴ بعنوان ردیف اعتباری مهم ترین محصول زراعی كشور شناخته می شد، توسط سازمان برنامه و بودجه حذف شد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، مجری طرح گندم وزارت جهاد كشاورزی اعلام نمود: با عنایت به تقاضا در بخش های مختلف شامل مصرف گندم برای آرد نانوایی ها، صنف و صنعت، بذر برای كاشت، خودمصرفی كشاورزان، دام و طیور و سایر مصارف و حتی در نظر گرفتن میزان ضایعات، نیاز سالانه كشور در دامنه ۱۳.۵ تا ۱۳.۷ میلیون تن برآورد می شود بگفته او، با منظور كردن پارامترهای فوق، مصرف سرانه گندم برای تمامی مصارف قریب ۱۶۵ كیلوگرم در سال است.
اسماعیل اسفندیاری پور با اشاره به وضعیت تولید گندم از آ‎غاز دولت یازدهم تابحال اظهار داشت: میزان تولید گندم در سال ۹۲ معادل ۹ میلیون و ۳۰۴ هزار تن و خرید تضمینی گندم نیز معادل چهارمیلیون و ۸۰۰هزار تن بود كه با اجری طرح افزایش ضریب خوداتكایی گندم از سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲ با رشد ۴۳درصدی تولید گندم در سال ۹۷ به ۱۳میلیون و ۳۰۰هزار تن افزایش پیدا كرد.
برآورد تولید گندم در سال جاری
این مقام مسئول افزود: برآورد میزان تولید گندم امسال در حدود ۱۴ میلیون تن است (كه بعد از اعلام مركز آمار و فناوری اطلاعات قابل استناد خواهد بود) كه با این میزان، نیاز كشور به گندم مرتفع می شد، اما با عنایت به عدم مدیریت مناسب در امر خرید گندم و پایین بودن نرخ خرید تضمینی و عدم تمایل گندمكاران به تحویل كامل گندم به سیلوها، خرید امسال در حد انتظار و متناسب با تولید محقق نشده است.
اعتبارات موردنیاز خودكفایی گندم حذف شد
مجری طرح گندم با نقد عملكرد سازمان برنامه و بودجه درباب پایدارسازی ضریب خوداتكایی گندم، افزود: پادار كردن اعتبارات مورد نیاز طرح افزایش ضریب خوداتكایی گندم كه تا سال ۱۳۹۴ بعنوان ردیف اعتباری مهم ترین محصول زراعی كشور شناخته می شد، توسط این سازمان حذف شد و از آن سال به این سو، با اعتبار اندك كه با الزامات طرح به هیچ وجه منطبق نبود، ارقام ناچیزی آن هم درانتها سال به طرح افزایش ضریب خوداتكایی گندم تخصیص می یابد.
اسفندریاری پور با اشاره به سیاست، راهبردها و عوامل پایداری برای خودكفایی گندم اشاره كرد: برنامه های امور زیربنایی همچون تجهیز و نوسازی اراضی، زهكشی، تأمین و تنوع ارقام پرپتانسیل كیفی متناسب با اقلیم های مختلف كشور و مقاوم به انواع تنش ها اجرایی شده و همین طور سطح پوشش بذور گواهی شده در گندم آبی به ۶۵درصد و در گندم دیم به ۴۵ درصد توسعه یافته است.
افزایش انگیزه كشاورزان با حمایت ویژه ملی
او در ادامه با اشاره به اینكه حمایت ویژه از افزایش كارایی مصرف آب (W.P) بعنوان یك لزوم غیرقابل انكار ضروری می باشد، اضافه كرد: با عنایت به استفاده از تكنولوژی های نوین و كارآمدتر در پروسه تولید، استفاده از آبیاری میكرو در زراعت گندم به حمایت ویژه ملی نیاز دارد و معاونت آب و خاك باید به آن اهتمام لازم را داشته باشد تا انگیزه كشاورزان به تولید گندم و بهره گیری از این سیستم آبیاری قطره ای افزایش یابد.
اسفندیاری پور بر الزامات دیگری كه پایداری ضریب خودكفایی گندم را به دنبال خواهد داشت، اشاره نمود و اظهار داشت: اعلام بموقع و مناسب نرخ تضمینی گندم و دیگر محصولات پیش از شروع سال زراعی بسیار ضروری می باشد. این در حالیست كه استمرار خرید تضمینی و پرداخت بموقع وجوه محصول گندم كشاورزان نیز باید بطور مداوم پیگیری شود. همین طور تأمین به هنگام كودهای ماكرو و میكرو از نظركمی و كیفی و اجرای برنامه ارتقاء تغذیه و حاصل خیزی خاك و افزایش مواد آلی خاك برای افزایش عملكرد و غنی شدن دانه گندم همچون لزوم های پایدارسازی ضریب خوداتكایی گندم محسوب می شود.

منبع: