هزینه كمك های بنزینی چقدر است؟

زیپو كالا: باآنكه تابحال اعلام رسمی درباره منابع لازم برای اجرای طرح كمك حمایتی دولت نشده است اما به نظر می آید در هر ماه حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان بابت آن هزینه شود كه از محل افزایش قیمت بنزین است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، پس از سهمیه بندی بنزین و افزایش قیمت از ۱۰۰۰ به ۱۵۰۰ برای نرخ سهمیه و ۳۰۰۰ تومان به صورت آزاد، قرار بر این شد تا منابع ناشی از افزایش قیمت در چارچوب كمك حمایتی به مردم برگردانده شود.
در این راستا دولت برنامه خویش را بر پرداخت نقدی قرار داد تا در هر ماه برای گروه های هدف به تناسب تعداد افراد خانواده به حساب سرپرست خانوار واریز صورت گیرد.
همچنین اعلام گردید كه پرداختی ها بین حدود ۶۰ میلیون نفر و در گروه های هدف انجام می شود كه در ایام اخیر دو مرحله پرداختی انجام شده و فردا شب(شنبه) مرحله سوم در ماه جاری واریز می شود. هرچند اعلام شده احیانا حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل اختلاف قیمت بنزین ایجاد می شود ولی معلوم نیست كه این رقم برای چند ماه برآورد شده و از جانب دیگر در هر ماه چقدر بین گروه های هدف توزیع خواهد شد.
این در حالی است كه رقم پرداختی به خانوارها هم یكسان نیست؛ به صورتی كه برای خانوارهای تك نفره ۵۵، دو نفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار نفره ۱۷۲ و پنج نفره و بیش تر ۲۰۵ هزار تومان تعیین شده است.
در این حالت اگر از مبالغ پرداختی میانگین گرفته و یا به صورت متوسط برای خانوارها واریزی ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، در هر ماه برای ۶۰ میلیون نفر وبه عبارتی ۱۹ میلیون خانوار حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان منابع لازم است كه البته این رقم می تواند بیشتر از این باشد. از جانب دیگر ۳۰ هزار میلیارد تومانی كه دولت اعلام نموده از محل بنزین ایجاد می شود، اگر زمان آن تا آخر سال باشد، به صورت میانگین ماهی ۶۰۰۰ میلیارد تومان را در بر می گیرد.
در طرح حمایت معیشتی دولت مددجویان كمیته امداد، بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، بازنشستگان، مستمری بگیران، معلمان، روستاییان و عشایر، كارگران، كارمندان و اقشار كم درآمد جامعه هدف را می سازند.
این در حالی است كه دولت در هر ماه بابت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی كه برای ۷۸ میلیون نفر انجام می شود، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه می كند و اگر در طرح حمایتی ماهانه ۱۹۰۰ میلیارد تومان هزینه شود، بیش ۵ هزار میلیارد تومان خرج پرداخت های نقدی می شود.