خزانه داری كل كشور اطلاعیه داد: تسویه مطالبات سازمان خصوصی سازی به وسیله اسناد خزانه اسلامی

زیپو كالا: معاونت نظارت مالی و خزانه داری كل كشور طی اطلاعیه ای، از امكان تسویه مطالبات سازمان خصوصی سازی به وسیله اسناد خزانه اسلامی آگاهی داد.

به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت مالی و خزانه داری كل كشور طی اطلاعیه ای اعلام نمود كه تمامی دارندگان اسناد خزانه اسلامی می توانند بوسیله توثیق این اسناد نزد شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به تسویه بدهی های معوق خود به سازمان خصوصی سازی كه تا آخر سال ۱۳۹۷ به وجود آمده باشد، اقدام نمایند.
در این اطلاعیه آمده است: در اجرای بند (خ) ماده ۳ بخشنامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ك)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره (۵) و بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال جاری (موضوع تصویب نامه مورخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸ هیأت محترم وزیران) و به منظور تسویه مطالبات سازمان خصوصی سازی از كلیه اشخاص بدهكار (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر خریداران) با استفاده از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی منتشره توسط دولت از محل قوانین بودجه های سنواتی، كلیه دارندگان اسناد مذكور با سررسید حداكثر تا آخر سال ۱۳۹۸ می توانند بوسیله توثیق این اسناد نزد شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به تسویه بدهی های معوق خود كه تا آخر سال ۱۳۹۷ به وجود آمده باشد (اعم از اصل مبلغ بدهی اقساط، سود فروش اقساطی) و وجه التزام خسارت تاخیر تأدیه اقساط مطابق قرارداد واگذاری فی درخلال اقدام نمایند.
اشخاص متقاضی مشمول ضمن ارائه وكالت نامه رسمی موید اختیار فروش اسناد خزانه اسلامی واجد وجوه حاصل از فروش یا وجوه حاصله در سررسید به سازمان خصوصی سازی، می باید بر اساس مبلغ مورد تایید سازمان خصوصی سازی و ضمن ارائه فرم های تكمیل شده مورد نیاز (حاوی امضاء شخص متقاضی مشمول و سازمان خصوصی سازی) به شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نسبت به توثیق اسناد خزانه اسلامی اقدام نمایند (دستورالعمل و فرم های مربوطه از آدرس اینترنتی شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به نشانی WWW. CSdiran. com / Wagecalc قابل دریافت است.)
سازمان مذكور بعد از دریافت مستندات توثیق و همین طور ستاندن تاییدیه از شركت یاد شده نسبت به اعمال حساب و تسویه بدهی های مذكور اقدام می نماید. بدیهی است وجوه مربوط به استاد توثیق شده در زمان سررسید با رعایت تشریفات مقرر و تكمیل فرم درخواست مربوطه توسط سازمان خصوصی سازی به حساب اعلامی سازمان خصوصی سازی نزد خزانه داری كل كشور اعلامی به شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز خواهد شد. ضمنا كارمزد توثیق اسناد مذكور بر عهده اشخاص متقاضی مشمول است.

منبع: