مركز آمار ایران: تعداد شاغلان معادن كشور ۵ و دو دهم درصد افزایش یافت

زیپو كالا: برمبنای اعلام مركز آمار ایران، تعداد شاغلان معادن درحال بهره برداری در سال ۱۳۹۶ با ۹۵۸۳۱ نفر و افزایش ۲۳۴۵ نفر نسبت به سال ۱۳۹۵، ۵.۲ درصد رشد داشته است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از مهر، نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری كشور سال ۱۳۹۷ توسط مركز آمار ایران اعلام گردید. بر این اساس، تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۹۶ با ۹۵۸۳۱ نفر و افزایش ۲۳۴۵ نفر نسبت به سال ۱۳۹۵، ۵.۲ درصد رشد داشته است. مركز آمار ایران همه ساله، طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری كشور را با هدف تهیه آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد این بخش و محاسبه سهم آن در تولید ناخالص داخلی كشور، مقدار و ارزش تولیدات و فروش مواد معدنی، مقدار و ارزش صادرات مستقیم، ارزش افزوده، تركیب نیروی انسانی، مقدار استخراج مواد معدنی، ارزش سرمایه گذاری و … اجرا می كند. سی و ششمین طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری كشور در سال ۱۳۹۷ اجرا شده است. بررسی عملكرد معادن در حال بهره برداری كشور نشان داده است كه: تعداد معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۹۶ با ۵۳۵۳ معدن و افزایش ۴۴۰ معدن نسبت به سال ۱۳۹۵، ۹ درصد رشد داشته است. تعداد شاغلان معادن در حال بهره برداری در سال ۱۳۹۶ با ۹۵۸۳۱ نفر و افزایش ۲۳۴۵ نفر نسبت به سال ۱۳۹۵، ۲.۵ درصد رشد داشته است. جبران خدمات شاغلان معادن در حال بهره برداری با ۲۹۸۵۷ میلیارد ریال و افزایش ۵۹۴۵ میلیارد ریال نسبت به سال ۱۳۹۵، ۲۴.۹ درصد تغییر داشته اند. در سال ۱۳۹۶، حدود ۳۶۱۲۰۶ هزار تن مواد معدنی به ارزش ۲۵۰۴۸۵ میلیارد ریال تولید شده كه نسبت به سال ۱۳۹۵ از نظر مقدار ۷۱۰۲ هزار تن و از نظر ارزش ۸۴۷۵۱ میلیارد ریال، به ترتیب معادل ۲ درصد و ۵۱.۱ درصد افزایش داشته است. متن كامل این گزارش را می توانید از اینجا دریافت كنید.