دولت ترامپ ضعیف ترین عملكرد اقتصادی را داشته است

زیپو كالا: بلومبرگ با بررسی شاخصهای كلان اقتصادی ادوار مختلف نتیجه گرفت دولت ترامپ سپس دولت بوش، ضعیف ترین عملكرد اقتصادی را داشته است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، بررسی روند اخیر بازار سهام و اوراق قرضه وزارت خزانه داری امریكا نشان داده است كه احتمال وقوع یك ركود جدید در اقتصاد این كشور بعید نیست. با این وجود اقتصاد امریكا در بعضی زمینه ها عملكرد خوبی داشته است: مشاغل زیادی به وجود آمده است، دستمزدها افزایش یافته است و نگرانی از نرخ تورم وجود ندارد.
ترامپ ادعا كرده است كه اقتصاد دوران دولت وی “نیرومندترین اقتصاد تاریخ آمریكا” است. بلومبرگ برای راستی آزمایی این ادعا با بررسی ۱۴ شاخص كلان اقتصادی به نتیجه ای كاملاً معكوس رسیده است به گونه ای كه سپس دولت جورج بوش، دولت ترامپ ضعیف ترین عملكرد اقتصادی را داشته است.
بر این اساس ۱۴ شاخص اقتصادی شامل: شاخص ” اس اند پی ۵۰۰” بورس وال استریت، شكاف بین بازار سهام آمریكا و بورس های جهانی، دستمزد بخش غیركشاورزی، درآمد قابل تصرف سرانه، نسبت بدهی به درآمد، تولید ناخالص داخلی، نسبت كسری به تولید ناخالص داخلی، ارزش منصفانه مسكن، عملكرد اوراق قرضه، ارزش دلار، مشاغل بخش تولید، فروش خودرو، دستمزد ساعتی و بهره وری در ۷ دولت: كلینتون، اوباما، ریگان، بوش پدر، كارتر، بوش پسر و ترامپ بررسی شده اند.
بهترین عملكرد در هر شاخص عبارت است از: كلینتون در شاخص ” اس اند پی ۵۰۰” بورس وال استریت، بوش پدر در شكاف بین بازار سهام آمریكا و بورس های جهانی، كارتر در دستمزد بخش غیركشاورزی، ریگان در درآمد قابل تصرف سرانه، اوباما در نسبت بدهی به درآمد، كلینتون در تولید ناخالص داخلی، كلینتون در نسبت كسری به تولید ناخالص داخلی، كارتر در ارزش منصفانه مسكن، ریگان در عملكرد اوراق قرضه، اوباما در ارزش دلار، ترامپ در مشاغل بخش تولید، اوباما در فروش خودرو، اوباما در دستمزد ساعتی و بوش پدر در بهره وری.
همچنین بدترین عملكرد در هر شاخص عبارت است از: بوش پسر در شاخص ” اس اند پی ۵۰۰” بورس وال استریت، ریگان در شكاف بین بازار سهام آمریكا و بورس های جهانی، بوش پسر در دستمزد بخش غیركشاورزی، بوش پدر در درآمد قابل تصرف سرانه، كلینتون در نسبت بدهی به درآمد، اوباما در تولید ناخالص داخلی، بوش پسر در نسبت كسری به تولید ناخالص داخلی، بوش پسر در ارزش منصفانه مسكن، ترامپ در عملكرد اوراق قرضه، كارتر در ارزش دلار، بوش پسر در مشاغل بخش تولید، كارتر در فروش خودرو، كارتر در دستمزد ساعتی و كارتر در بهره وری.
به گفته بلومبرگ، در مجموع دولت های كلینتون، اوباما و ریگان بهترین عملكرد و دولت های بوش پسر، ترامپ، كارتر و بوش پدر بدترین عملكرد اقتصادی را داشته اند.