زراعت زعفران مبتنی بر قنات پنجاه و پنجمین میراث كشاورزی جهان شد

زیپو كالا: نظام زراعت زعفران مبتنی برقنات بعنوان پنجاه و پنجمین میراث كشاورزی مهم جهان و سومین میراث كشاورزی جهانی از ایران در سازمان فائو به ثبت رسید.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، پیرو توافقات محمود حجتی وزیر جهاد كشاورزی و گرادسیانو واسیلوا مدیركل فائو درباب گسترش شناسایی جهانی پیشینه تاریخی و تنوع زیستی كشاورزی در كشورمان و تكمیل پرونده های مربوطه، «نظام زراعت زعفران مبتنی برقنات» بعنوان پنجاه و پنجمین میراث كشاورزی مهم جهان و سومین میراث كشاورزی جهانی از ایران در سازمان فائو به ثبت رسید. بنابر اعلام فائو، این دست آورد مهم با پذیرش مدارك، مستندات و دفاعیه های نمایش شده در اجلاس اخیر گروه مشاوران علمی (SAG) دبیرخانه میراث های مهم كشاورزی جهانی (GIAHS) در مقر سازمان فائو در شهر رم بدست آمد. این ثبت با پایلوت روستای سنو شهرستان گناباد استان خراسان رضوی صورت گرفت. وزارت جهاد كشاورزی این ثبت جهانی را به تمامی زعفران كاران، فعالان زنجیره ارزش زعفران و جامعه كشاورزی كشور تبریك گفته و آنرا نشانه ای از پیوند عمیق مردم منطقه با اصول بهره برداری پایدار از منابع آب و خاك در گذر تاریخ می داند. لازم به ذكر است ثبت میراث های كشاورزی مهم جهانی (GIAHS) ابتكار عمل سازمان فائو می باشد كه از سال ۲۰۰۲ آغاز گردیده است. هدف از این ابتكار عمل، شناسایی، معرفی و حفاظت از میراث كشاورزی جهانی است. هر پرونده كه درخواست ثبت در این نظام را دارد باید واجد شرایط پنج معیار: نقش آن در امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی، تنوع زیستی كشاورزی، دانش محلی و بومی و سنتی، فرهنگ و نظام های ارزشی و سازمان های اجتماعی و چشم اندازهای طبیعی و گردشگری كشاورزی باشد و همین طور كشور درخواست كننده باید یك برنامه عمل جامع برای حفاظت و صیانت و توسعه آن به فائو را عرضه نماید. از میان هزاران درخواست واصله از كشورهای مختلف، قبل از این فقط پنجاه و چهار درخواست در كل جهان موفق به عبور از فرآیند سخت گیرانه نظام ثبت فائو گردیده بودند كه از كشورمان «نظام كشاورزی مبتنی بر قنات در كاشان» در سال ۱۳۹۳ و «نظام تولید انگور ملایر» در سال ۱۳۹۷ بعنوان آغازین و دومین میراث كشاورزی مهم جهانی از كشورمان باز در بین این لیست قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از تاریخ و تمدن ریشه ای در بخش كشاورزی و تنوع زیستی منحصربه فرد، ظرفیت های مهمی از بعد میراث جهانی كشاورزی دارد، كه در تفاهمات وزیر جهاد كشاورزی با مدیركل فائو به این ابعاد توجه شده است و سپس ثبت كشاورزی مبتنی بر قنات در سال ۱۳۹۳ و باز انگور ملایر و زراعت زعفران مبتنی بر قنات در چند روز گذشته، چند پرونده دیگر باز توسط وزارت جهادكشاورزی تكمیل و به دبیرخانه میراث كشاورزی مهم جهانی (جیاس) فائو تسلیم شده است.