خاك های گلستان فقیر از مواد آلی

زیپو كالا: رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی گلستان اظهار داشت: ۸۵ درصد خاك های كشاورزی كه در استان گلستان وجود دارد، دارای كم تر از ۲ درصد مواد آلی است.
«ابوالفضل فرجی» در گفت وگو با ایسنا، اضافه كرد: ۱۵ درصد دیگر خاك هایی هستند كه روزی جنگل بودند و الان تبدیل به خاك زراعی شدند، میزان مواد آلی در آنها باز بین ۱.۵ تا ۲ درصد است.
وی با بیان این كه خاك مناسب برای كشاورزی خاكی است كه دارای ۵ درصد مواد آلی باشد، اشاره كرد: به ازای هر یك دهم درصد افزایش مواد آلی خاك، با عنایت به نوع محصول بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ كیلوگرم افزایش محصول خواهیم داشت. با افزایش مواد آلی خاك، قابلیت نگهداری آب و مواد غذایی باز بهبود می یابد.

فرجی تصریح كرد: ایران یكی از كشورهایی است كه بیشترین فرسایش خاك را دارد. در استان گلستان باز فرسایش سالانه خاك در نواحی جنگلی حدود ۵ تن در هكتار و فرسایش خاك لسی بیشتر از ۳۰ تن در هكتار است. فرسایش خاك در ناحیه شرق و غرب استان متفاوت است.

رئیس مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان، كشاورزی حفاظتی و تناوب مناسب را همچون راهكارهای افزایش مواد آلی خاك عنوان نمود.

فرجی اشاره كرد: امسال گلستان به همراه چهار استان دیگر كشور، با مركز تحقیقات بین المللی سیمیت در چارچوب هاب حفاظتی همكاری می كند. بدین منظور سایت های ۱۰ هكتاری تحقیقاتی و ترویج شكل گرفت.