مقایسه قیمت مصالح ساختمانی نسبت به پارینه

زیپو كالا: مركز آمار اعلام نمود كه در مقایسه تمامی ۱۲۷ قلم مصالح ساختمانی در نیمه اول امسال «گونی چتایی ۷؛۴۰» با ۲۱۹، ۰ درصد بیش ترین افزایش قیمت و «لوله ی سیمانی معمولی نمره ی ۱۰» با ۸.۹ درصد بیش ترین كاهش در متوسط قیمت را نسبت به دوره قبل داشته اند.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، برمبنای اعلام مركز آمار در طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از سال ۱۳۶۵ به صورت شش ماهه در سطح استان تهران توسط مركز آمار ایران اجرا میگردد.
در این آمارگیری، اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی (۱۲۷ قلم) با بازگشت به تولیدكنندگان یا عمده فروشان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت، جمع‏ آوری می ‏شود. آمارهای مربوط به نیمه اول سال ۱۳۹۷ قیمت مصالح ساختمانی به صورت زیر است:
در مقایسه تمامی ۱۲۷ قلم مورد آمارگیری این دوره، «گونی چتایی ۷*۴۰» با ۲۱۹، ۰ درصد دارای بیش ترین افزایش قیمت و «لوله سیمانی معمولی نمره ۱۰» با ۸.۹ درصد دارای بیش ترین كاهش در متوسط قیمت نسبت به دوره قبل بوده اند.
همین طور مقایسه متوسط قیمت در این دوره با دوره مشابه سال قبل نشان داده است كه بیش ترین افزایش قیمت مربوط به «گونی چتایی ۷*۴۰» با ۲۹۵، ۳ درصد و بیش ترین كاهش قیمت مربوط به «كول سیمانی» با ۱۶، ۱ درصد بوده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، این آمار در سال ۱۳۹۶ در میان تمامی ۱۲۷ قلم مورد آمارگیری اقلام “میلگرد آجدار نمره ۶” با ۵۳، ۴ درصد دارای بیشترین افزایش و “پلاستوفوم (یونولیت) ۲۰ كیلوگرم در متر مكعب” با ۱۱.۷ درصد دارای بیشترین كاهش در متوسط قیمت نسبت به دوره پیش از خودرا داشته اند.