رئیس سازمان مالیاتی درگفتگوبا مهر؛ معافیت ها و مشوق های مالیاتی تاثیر مثبتی بر تولید نداشته است

زیپو كالا: رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: نتایج پژوهشی كه به سفارش ما توسط دانشگاه تهران انجام شده نشان داده است معافیت ها و مشوق های مالیاتی اثر مثبتی بر تولید كشور نداشته است.
سیدكامل تقوی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور اثرات و تبعات معافیت ها ومشوق های مالیاتی و در صورت لزوم، بازبینی در این معافیت ها و مشوق ها، دانشگاه تهران به سفارش ما كاری پژوهشی را آغاز و بسته ای تحت عنوان مطالعه مجدد بر معافیت ها و مشوق های مالیاتی تهیه شده است.وی اضافه كرد: بعنوان نمونه ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم معافیت هایی را برای بخش كشاورزی در نظر گرفته است اما اقدام دقیقی روی این ماده انجام نشد.تقوی نژاد خاطرنشان كرد: یكی از محورهایی كه درخواست كرده ایم تا پژوهشگران دانشگاه تهران، آن را بررسی كنند این بود كه معافیت های مالیاتی چه اثری روی تولید داشته است.معاون وزیر اقتصاد افزود: در این زمینه، نتایج بررسی آنها كه به ما اعلام شده، نشان داده است كه این معافیت ها هیچ اثری روی بخش تولید ندارد.رئیس سازمان امور مالیاتی تصریح كرد: براین اساس درصدد هستیم معافیت ها و مشوق های مالیاتی را ساماندهی نماییم.معافیت مالیاتی ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلیخبرگزاری مهر چندی قبل به ضرورت بازبینی در معافیت ها و مشوق های مالیاتی در جهت بهبود اوضاع مالیات ستانی و افزایش درآمد دولت پرداخته بود.معافیت های مالیاتی برپایه نص صریح قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی اعطا می شود، با این وجود بررسی ها نشان داده است كه نظام مشوق های مالیاتی در ایران بسیار پیچیده است.این مشوق ها عموما گسترده، عام و غیرهدفمند بوده و به لحاظ شكلی شامل تمام انواع مشوق های مالیاتی مرسوم در جهان است. همچون مهم ترین بخش هایی كه از معافیت مالیاتی بهره می برند می توان به بخش كشاورزی، بخش نفت، مناطق آزاد، صادرات، امور خیریه، شركت های دانش بنیان، فعالیت های تولیدی و معافیت های مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره نمود كه برای خیلی از آنها به صورت تعطیلی مالیاتی درنظر گرفته شده است.علاوه بر این، مشخص نبودن هزینه های درآمدی این مشوق ها، طولانی بودن طول دوره برخورداری از معافیت ها و غیره از معایب دیگر نظام مشوق های مالیاتی در ایران است.درواقع، در ایران طبق رویه ای كه از قدیم مرسوم بوده، نخستین قدم به منظور توسعه بخش های مدنظر (توسعه صادرات، بخش اقتصادی خاص مانند كشاورزی، توسعه منطقه ای و غیره) اعطای مشوق های مالیاتی بدون انجام تحلیل های مربوط به هزینه ـ فایده بوده است.در حالی كه موانع اهداف توسعه ای كشور عموما غیرمالیاتی بوده و با عرضه این مشوق ها نمی توان سایر ضعف های موجود را پوشش داد.به گفته كارشناسان، زیان های درآمدی برای دولت، تولید اختلال در بازار رقابتی، تبعیض و بی عدالتی بین مودیان مالیاتی، فرار مالیاتی، تحمیل هزینه بر دوش سایر مودیان و نقض اصل خنثایی مالیات از مهمترین آثار منفی معافیت ها و مشوق های مالیاتی به شمار می روند.از سویی دیگر معافیت حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی از مالیات، سبب شده نتوان متناسب با ظرفیت اقتصاد كشور، مالیات وصول كرد.بنابراین، با عنایت به شرایط اقتصادی كشور و احتمال كاهش درآمدهای دولت طی ماه های آینده، بیش از هر زمان دیگری تجدیدنظر در نحوه اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی الزامی به نظر می آید.