میزان تولید گوشت قرمز در كشتارگاه های كشور

زیپو كالا: مركز آمار می گوید مقدار تولید گوشت قرمز در كشتارگاه های كشور در فصل بهار، بر حسب وزن لاشه های كشتار شده حدود ۹۹ هزار تن بوده است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، طبق اعلام مركز آمار، در بهار سال ۱۳۹۷، تعداد ۳۸۲ كشتارگاه دام، در كشور وجود دارد كه بیش ترین تعداد كشتارگاه هم مربوط به استان فارس با ۳۵ كشتارگاه و كمترین تعداد كشتارگاه مربوط به استان های البرز، زنجان و قم هر كدام با ۲ كشتارگاه است.
بر طبق این گزارش، مقدار تولید گوشت قرمز در كشتارگاه های كشوردر فصل بهار، بر حسب وزن لاشه های كشتار شده ۹۸.۸ هزار تن بوده است و تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده در فصل بهار، ۱۸۴۹ هزار لاشه به وزن ۳۴.۲ هزار تن بوده است. این تعداد در فصل مشابه سال قبل هم حدود ۲۳۶۰ هزار لاشه به وزن ۴۲.۸ هزار تن بوده است. استان خراسان رضوی با ۳۳۴ هزار لاشه به وزن ۸۰۰۰ تن بیش ترین تعداد را در این فصل به خود مختص كرده است.
همینطور تعداد لاشه قابل مصرف بز و بزغاله ذبح شده فصل بهار، ۴۴۰ هزار لاشه به وزن ۶.۵ هزار تن بوده كه این تعداد در فصل مشابه سال قبل ۵۲۳ هزار لاشه به وزن ۷.۶ هزار تن بوده است. استان فارس با ۹۷ هزار لاشه به وزن ۱.۵ هزار تن بیش ترین تعداد را در این فصل به خود مختص كرده است. تعداد لاشه قابل مصرف گاو و گوساله ذبح شده در فصل بهار هم ۲۶۶ هزار لاشه به وزن ۵۵.۴ هزار تن بوده كه این تعداد در فصل مشابه سال قبل ۲۷۹ هزار لاشه به وزن ۵۴.۵ هزار تن بوده است؛ بیش ترین تعداد هم مربوط به استان تهران با ۴۴ هزار لاشه به وزن ۹.۸ هزار تن را در این فصل به خود مختص كرده است.
تعداد لاشه قابل مصرف گاومیش و بچه گاومیش ذبح شده در فصل بهار هم ۵ هزار لاشه به وزن ۱۰۲۳ تن بوده كه این تعداد در فصل مشابه سال قبل ۵ هزار لاشه به وزن ۱۰۱۹ تن بوده است. استان خوزستان با ۲.۱ هزار لاشه به وزن ۴۲۷ تن در این فصل بیش ترین تعداد را به خود مختص كرده است. تعداد لاشه قابل مصرف شتر و بچه شتر ذبح شده فصل بهار، ۸۰۰۰ لاشه به وزن ۱.۷ هزار تن بوده كه این تعداد در فصل مشابه سال قبل ۶ هزار لاشه به وزن ۱.۲ هزار تن بوده است؛ بیش ترین تعداد مربوط به استان سیستان و بلوچستان با تقریباً ۲۶۸۱ لاشه به وزن ۶۰۴ تن را در این فصل به خود مختص كرده است. متوسط وزن یك لاشه گوسفند و بره ۱۸.۴۹ كیلوگرم، بز و بزغاله ۱۴.۷۷ كیلوگرم، گاو و گوساله ۲۰۸.۴۷ كیلوگرم، گاومیش و بچه گاومیش ۱۹۴.۱۳ كیلوگرم و شتر و بچه شتر ۲۱۰.۹ كیلوگرم بوده است.
بررسی مقایسه ای نتایج طرح در فصل بهار سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ نشان داده است كه تعداد كشتار دام در فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به فصل بهار سال ۱۳۹۶ كاهش داشته است. مقایسه عملكرد كشتارگاه های كشور در سال ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه ۱۳۹۶، نشان دهنده كاهش ۸ درصدی مقدار تولید گوشت در كشتارگاه های رسمی كشور است. مقدار تولید گوشت در فصل بهار ۱۳۹۷ نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۶ برای گوسفند و بره ۲۰ درصد، بز و بزغاله ۱۵ درصد كاهش و برای گاو و گوساله ۲ درصد و شتر و بچه شتر ۳۸ درصد افزایش داشته است، این مقدار برای گاومیش و بچه گاومیش تغییرات محسوسی نداشته است.
به گزارش زیپو كالا به نقل از ایسنا، طرح جمع آوری آمار كشتار دام كشتارگاه های كشور یكی از فعالیت های جاری مركز آمار ایران است كه اجرای آن از سال ۱۳۴۷ تابحال ادامه دارد. با تغییر روش استخراج طرح و افزایش سرعت مراحل استخراج، از سال ۱۳۹۷ انتشار نتایج فصلی طرح آمار كشتار دام كشتارگاه های كشور در دستور كار مركز آمار ایران قرار گرفته است.