توسط معاون اول رئیس جمهوری؛ بخشنامه اجرایی ارتقای راندمان در دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید

زیپو کالا: بخشنامه اجرایی ارتقای راندمان در دستگاه های اجرایی در جلسه ۹۹٫۰۶٫۱۶هیئت وزیران به تصویب رسید و از طرف معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید.
به گزارش زیپو کالا به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بخشنامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) قانون برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص ارتقای راندمان در دستگاه های اجرایی و دستیابی به اهداف و برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه، در جلسه ۹۹.۰۶.۱۶ هیئت وزیران به تصویب رسید و از طرف معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید. به سبب این تصویب نامه که مبتنی بر ۱۱ ماده است، کلیه دستگاه های اجرایی متولی بخش های اقتصادی موظفند برنامه عملیاتی ارتقای راندمان حوزه مسئولیت خودرا تهیه و به سازمان ملی راندمان ایران ارائه نمایند. همین طور این تصویب نامه، کلیه دستگاه های اجرایی را مکلف کرده است تا برنامه ارتقای راندمان دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تابع خودرا با جهت گیری کاهش هزینه و زمان ارائه خدمات، و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره بردن مناسب از وضعیت موجود، تا اختتام شش ماهه اول سال، به سازمان ملی راندمان ایران ارائه نمایند. سازمان ملی راندمان ایران نیز موظف است حسب مورد و برمبنای نیاز دستگاه های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل های تکمیلی آنرا که برای تهیه برنامه های ارتقای راندمان در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ گردیده اند، ارائه نماید. به سبب این تصویب نامه، کلیه شرکت های دولتی موظفند برنامه عملیاتی خود برای ارتقای راندمان سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید را تا اختتام شش ماه اول تدوین و درباب پیش بینی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این برنامه، حداکثر تا سه درصد هزینه های اداری و عمومی اقدام نمایند. سازمان ملی راندمان ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی روش (الگوریتم) ارزیابی وضعیت راندمان شرکت های دولتی اقدام، و در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی پیاده سازی کند. همین طور شرکت های دولتی مکلف شده اند تا گزارش عملکرد ارتقای راندمان خودرا جهت راستی آزمایی به سازمان حسابرسی ارائه و گزارش مزبور را بعد از ستاندن نظر حسابرس که مطابق با چهارچوب ارزیابی ارتقای راندمان پیشنهادی سازمان ملی راندمان ایران انجام شده است، به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی راندمان ایران ارسال نمایند. ماده ۱۱ این تصویب نامه به سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز تقویت ساختار تشکیلاتی و تعیین وظایف متولیان راندمان «بدون افزایش پست سازمانی» را بمنظور تقویت نظام مدیریت راندمان کشور و تخصیص نقش ها و مسئولیت های متولیان راندمان ملی و استانی، داده است.

منبع: