تجارت

خاک های گلستان فقیر از مواد آلی

آذر ۲۷, ۱۳۹۷

زیپو کالا: رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان اظهار داشت: ۸۵ درصد خاک های کشاورزی که در استان گلستان وجود دارد، دارای کم تر از ۲ درصد مواد آلی است.
«ابوالفضل فرجی» در گفت وگو با ایسنا، اضافه کرد: ۱۵ درصد دیگر خاک هایی هستند که روزی جنگل بودند و الان تبدیل به خاک زراعی شدند، میزان مواد آلی در آنها باز بین ۱٫۵ تا ۲ درصد است.
وی با بیان این که خاک مناسب برای کشاورزی خاکی است که دارای ۵ درصد مواد آلی باشد، اشاره کرد: به ازای هر یک دهم درصد افزایش مواد آلی خاک، با عنایت به نوع محصول بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم افزایش محصول خواهیم داشت. با افزایش مواد آلی خاک، قابلیت نگهداری آب و مواد غذایی باز بهبود می یابد.

فرجی تصریح کرد: ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین فرسایش خاک را دارد. در استان گلستان باز فرسایش سالانه خاک در نواحی جنگلی حدود ۵ تن در هکتار و فرسایش خاک لسی بیشتر از ۳۰ تن در هکتار است. فرسایش خاک در ناحیه شرق و غرب استان متفاوت است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، کشاورزی حفاظتی و تناوب مناسب را همچون راهکارهای افزایش مواد آلی خاک عنوان نمود.

فرجی اشاره کرد: امسال گلستان به همراه چهار استان دیگر کشور، با مرکز تحقیقات بین المللی سیمیت در چارچوب هاب حفاظتی همکاری می کند. بدین منظور سایت های ۱۰ هکتاری تحقیقاتی و ترویج شکل گرفت.